top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 19/5/2022

De raad vergaderde sinds lang terug in de raadzaal van het gemeentehuis.

Korpschef Geert Smet gaf toelichting bij het jaarverslag 2021 van Politiezone Voorkempen. In Malle vonden er 50 inbraken in woningen plaats, wat een lichte stijging t.o.v. 2020, toen er heel weinig waren. Er werden 45 pv’s uitgeschreven voor drugs: dat fenomeen vertoont een dalende trend sinds 2018. Er waren 96 ongevallen en 14,9% snelheidsovertredingen. Intrafamiliaal geweld nam af in Malle, maar toch werden er 58 gevallen geregistreerd. Zedenfeiten en verontrustende opvoedingssituaties namen toe. Er was een daling van cybercriminaliteit, al werden er toch nog 183 pv’s voor opgemaakt in Malle.

Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg of een burger mag fouilleren. De korpschef antwoordde dat dit niet mag. Raadslid Eddy Krijnen (OostWest) waarschuwde voor gsm-gebruik achter het stuur, ook op de fiets. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) stipte aan dat veel mensen weinig digitaal vaardig zijn. Zij vindt het de taak van de lokale overheid om inwoners digitaal sterker te maken, omdat meer en meer dienstverlening online wordt aangeboden. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) zei dat de gemeente aan preventie doet richting senioren, maar dat het geen taak van de gemeente is om opleidingen te organiseren. Schepen Wouter Patho (N-VA) zei dat het dienstencentrum opleidingen aanbiedt en dat kwetsbare mensen korting kunnen krijgen. Er worden ook abonnementen en laptops voorzien en de gemeente gaat afstemmen met Digidak.


Schepen Wouter Patho (N-VA) deelde het antwoord van OVAM mee op een vraag tot overleg over de stortplaats Repaq in de Heidsiebaan. OVAM is van mening dat het onderzoeksrapport dat het schepencollege liet opmaken, geen nieuwe elementen toevoegt aan het bodemdossier. Volgens OVAM is onvoldoende aangetoond dat de bodemverontreiniging is toegenomen of zich verder verspreid heeft ten opzichte van 2005. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg om de milieuraad en de vzw Heidsie hiervan op de hoogte te brengen.

Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg dat het schepencollege de volksgezondheid en de gezondheid van de dieren in de omgeving in het oog zou houden. Schepen Patho antwoordde dat er een aanbeveling is om in omgevingsvergunningen rekening te houden met grondwater voor dieren en gewassen. Raadslid Dries De Vry (N-VA) had vastgesteld dat er recent veel grondverzet was op de site. Schepen Patho antwoordde dat verzakkingen mogen worden opgevuld. Dit grondverzet is deels stilgelegd omdat het niet voldeed aan de gemaakte afspraken.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over gerooide bomen in de Beukenlaan. Dat gebeurde in het kader van weg- en rioleringswerken in de Talondreef, de Beukenlaan, de Beersendijk en een deel van de Smekenstraat. De buurtbewoners gaan niet akkoord met het rooien van de laanbomen in de Beukenlaan. Zij vinden dat dit de eigenheid van de straat gevoelig verandert. In de notulen van het schepencollege worden de bezwaren weerlegd: er is te weinig ruimte om zowel een rijweg, bomen, grachten en nutsleidingen te voorzien. De rijweg met 2 meter versmallen is geen optie omdat die dan te smal wordt. Er konden volgens het schepencollege 2 bomen konden behouden worden, maar ook die bomen zijn intussen gerooid. Raadslid Van Loon vindt dat opnieuw is gekozen voor de gemakkelijkste oplossing. Een smallere rijweg had gekund, omdat het een doodlopende straat is. Het had een fietsstraat kunnen worden. Hij vroeg of de Beukenlaan zijn naam kan behouden, vermits de straat geen laan meer is en er geen beuken meer staan. En hij wilde weten hoe de weg- en rioleringswerken vorderen. Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat de discussie over het wegprofiel al is gevoerd. Een fietsstraat kan daar niet omdat een fiets kruisen in de tegengestelde richting niet kan. Hij zou de straat niet willen hernoemen, omdat dat ook niet is gebeurd voor andere straten zoals de Berkenlaan en de Lorkenlaan. De voorbereidende werken zijn gestart. Einde juli beginnen de eigenlijke werken in de Smekenstraat. Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) zei dat een verkeerscirculatieplan mogelijk is in die omgeving. De Slachterijstraat hoeft niet van naam te veranderen, omdat dat de gevaarlijkste straat is in de gemeente. Het laanbomenplan laat toe dat er bomen worden gekapt die in goede staat zijn. Hij begrijpt de logica niet.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde voor om een autodeelactieplan op te maken. Waar aanbieders van deelauto’s in het recente verleden enkel interesse hadden in de grotere steden, zie je nu meer en meer deelauto’s opduiken in gemeenten zoals Rijkevorsel. Autodelen vermindert het aantal auto’s, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en verlaagt de parkeerdruk.

Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) zei dat dit is opgenomen in het mobiliteitsplan. Ook deelfietsen worden voorzien in het plan. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) heeft contact opgenomen met de gemeente Rijkevorsel. Cambio heeft er een 15-tal gebruikers. Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) vroeg of deelautosystemen onderzocht zijn in landelijke gemeenten. Op het hoppinpunt zijn er parkeerplaatsen voor deelauto’s voorzien. Voor schepen Gerinckx moeten deelauto’s zo veel mogelijk in beweging zijn, niet om parkeerplaatsen in te nemen. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) wees op coöperaties zoals Partago, met burgers als mede-eigenaars, die deelautosystemen uitbaten waarin de gemeente niet hoeft te participeren.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) stelde vragen over weg- en infrastructuurwerken. Hij wilde weten hoeveel werven er in uitvoering staan, hoeveel er dit jaar gepland zijn voor opstart, of de gemeente hierover te euforisch is en wat die werken de gemeente kosten zonder subsidies. Schepen Wim Jordens (CD&V) gaf een uitgebreid overzicht, waaruit blijkt dat er momenteel 6 werven lopen, waaronder de restauratie van de Sint-Martinuskerk en de weg- en rioleringswerken in de Molenweg en de Beekstraat. Er staan dit jaar nog 5 werven op stapel en er zijn er dit jaar al 3 afgerond. In totaal kost dit de gemeente ongeveer 1,8 miljoen EUR. Er kunnen er nog bijkomen: hij wil zorgen voor een permanente aanvoer van projecten, omwille van de subsidies die ermee gepaard gaan. Voor de zijstraten van de Antwerpsesteenweg wil hij een andere aanpak onderzoeken en niet langer wachten op de aanleg van het fietspad.

Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vond het positief dat de gemeente investeert in rioleringswerken, want er is een historische achterstand.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg een aanpassing van het gemeentelijk reglement over het organiseren van fuiven. Hij wil meer veiligheid op fuiven. Hij hoorde de schepen van jeugd in de vorige gemeenteraad beweren dat veiligheidsfirma’s meer vechtpartijen uitlokken. Leden en ouders van de chiro hebben gefouilleerd, terwijl de korpschef zei dat dit niet mag. Er is iemand met een mes betrapt. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) vindt bewakingsfirma’s wel nuttig op fuiven. Om de organisatie van fuiven haalbaar te houden moet men tijdig laten weten of er een bewakingsfirma aanwezig zal zijn. Uit overleg met de burgemeesters van de politiezone Voorkempen blijkt dat de alle gemeentes met hetzelfde probleem zitten: het is moeilijk om bewakingsfirma’s in te schakelen, omdat er een gebrek is aan medewerkers. Zij vindt het geen goed idee om de aanbeveling om bewakingsfirma’s in te schakelen, uit het reglement te schrappen. Het incident met het mes baart haar zorgen. Je kan de persoon die dat bij had, de toegang ontzeggen, maar het mes bijhouden kan niet. Het was een keukenmes, dus geen verboden wapen. Schepen Joris uitte een terechte bezorgdheid over het gedrag van bewakingsfirma’s.

Raadslid Lauryssen wees erop dat op 28 oktober 2021 werd gevraagd of de bewakingsfirma in kwestie de beveiliging kon doen op de fuif. Op 29 oktober 2021 kwam het antwoord dat de firma niets kon plannen. Intussen was er geen contact meer met die firma. Nochtans stond de naam van de firma wel in het veiligheidsplan. Kan dit geen problemen opleveren voor die firma? Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) zei dat het niet evident is dat jeugdbewegingen bewakingsfirma’s moeten contracteren voor eenmalige evenementen. Zij stelde voor dat de gemeente samen met andere lokale besturen als aankoopcentrale optreedt voor meerdere opdrachten. Dan is er een grotere kans dat bewakingsfirma’s geïnteresseerd zijn. Burgemeester Van Looy vond dat een goed idee. Dat was een van de redenen waarom zij contact heeft opgenomen met de burgemeesters van de buurgemeenten. Zij heeft een lijst van de fuiven opgevraagd. Raadslid Lauryssen was blij dat we eruit geraken en vroeg hoe het nu zit met het fouilleren door burgers. Schepen Elisabeth Joris (DBM) herhaalde dat sommige bewakingsfirma’s aanstoot geven. De politie heeft een lijst van de firma’s die zij liever niet op fuiven zien. Wanneer burgers hun naam en rijksregisternummer opgeven, worden zij gecontroleerd door de politie, die de toestemming geeft om te fouilleren.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) merkte op dat er in Malle sinds enkele weken affiches hangen om afval in een vuilnisbak te gooien. Een goed initiatief, maar in het centrum van Westmalle telde hij maar 10 vuilbakken. Ze zien er ook allemaal anders uit. Hij vroeg hoever het staat met de opmaak van een vuilbakkenplan, wat het nut is van de affiches als er geen beleid achter schuil gaat sen wat men gaat doen aan de kakafonie aan vuilbakken. Schepen Wouter Patho (N-VA) had verwacht dat het vuilbakkenplan sneller af zou zijn. Einde 2021 is de gemeente een traject gestart met OVAM. OVAM begeleidt de gemeente en leidt medewerkers op. Alle vuilbakken in de gemeente zijn opgelijst: het zijn er 212. Er is 1 voltijds equivalent nodig om ze te ledigen. Dat gebeurt wekelijks en voor sommige 2 of 3 keer per week. Nu is het kwestie uit te maken waar er te weinig vuilbakken zijn en waar te veel. Idealiter zijn er standaard vuilbakken: na verloop van tijd worden alle 212 vuilbakken vervangen. De affiches zijn gehangen naar aanleiding van de heropstart van het nachtleven na de coronaperiode. Hij vindt het jammer dat de gemeenten er energie moet insteken: hij doet beroep op de verantwoordelijkheidszin om niet te sluikstorten en geen zwerfvuil achter te laten. Voor hem moet er niet alleen preventief, maar ook repressief worden opgetreden, bv. door de controleurs op zwerfvuil van OVAM. Raadslid Vervloet pleitte voor meer vuilbakken in het centrum van Westmalle.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg naar de timing voor de omgevingsvergunning voor de inrichting van het hoppinpunt aan de Turnhoutsebaan. Hij wilde ook weten wat het standpunt van de gemeente is: kan het plan nog worden aangepast? Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat de omgevingsvergunning nog niet is aangevraagd. Dat zal wellicht gebeuren in juni. De bezorgdheden van de buurt worden onderzocht. Daarna kan hij het standpunt van de gemeente meedelen. Het Agentschap Wegen en Verkeer bepaalt wat er kan. Raadslid Van Ham zei dat de gemeente de omgevingsvergunning beoordeelt. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren worden ingediend. Maar staat het vast dat het hoppinpunt op die site komt? Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het over die site zal gaan. Zij wil niet vooraf het standpunt van de gemeente bepalen. Raasdlid Van Ham zei dat het proces al twee jaar bezig is. Het standpunt van de gemeente zou toch al gekend kunnen zijn. Burgemeester Van Looy zei dat er een informeel voortraject is geweest. Dat heeft geleid tot het plan. Daarna is er een bewonersvergadering geweest. Nu volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning en een openbaar onderzoek. Raadslid Van Ham vroeg of het informeel voortraject heeft geleid tot de keuze voor de voorgestelde site.

Burgemeester Van Looy verwees naar het decreet over de basisbereikbaarheid. Zij wil het standpunt van de gemeente nog niet meedelen. Raadslid Van Ham wierp op dat de parkeerbehoefte enkel op de huidige behoefte is gebaseerd; er is geen rekening gehouden met bijkomende behoeftes voor wie daar het openbaar vervoer neemt. Het hart van de middenstand in Oostmalle wordt geraakt. Dat gaat nog vonken geven.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) wilde weten of de inwoners van Malle hulp kunnen krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat in de volgende Malse Courant wordt aangekondigd dat er zitdagen van de belastingdienst komen in de raadzaal van het gemeentehuis.


Raadslid Kris Mintjens (OostWest) woonde een infovergadering bij over de heraanleg van de zone rond de bushalte aan de Kapelstraat. Er waren maar twee personen aanwezig. De vergadering vond plaats op een dinsdag voormiddag om 10 uur. Wie werkt, kan dan niet. Er komt een oversteekplaats en de bushaltes worden verplaatst. Hij stelde voor om de volgende keer een schets toe te voegen aan de uitnodiging, want nu was het onduidelijk wat er zou besproken worden. Er komt ook een verhoogd busperron. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) zei dat er veel bedrijven in de buurt zijn, dus kon er personeel van die bedrijven aanwezig zijn. Hij vond het een goed idee om een plan toe te voegen aan de uitnodiging. Het verhoogd perron komt er om te vermijden dat de bussen moeten invoegen.


Verder besliste de raad:

  • Het conformiteitsattest voor huurwoningen te versoepelen, om tijdelijk oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen; in Malle worden er momenteel ongeveer 50 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen

  • Een strategie voor een kindvriendelijke gemeente goed te keuren

  • Fietsleasing aan te bieden aan het personeel

  • De Minder Mobielencentrale over te hevelen naar Handicar ZoerselRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page