top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 22/12/2022

Tijdens deze raad werd afscheid genomen van schepen Wim Jordens (CD&V) en werd zijn opvolger, Yannis Leirs (CD&V), aangesteld. Wim Jordens is een ‘ancien’ van de gemeenteraad: hij werd voor het eerst raadslid in 1995 en bleef dat ononderbroken tot einde 2022. In die periode maakte hij deel uit van de meerderheid, als schepen, en van de oppositie. Hij was onder meer bevoegd voor jeugd en sport en in die periode werkte hij mee aan de realisatie van het jeugdcomplex in Oostmalle. In de huidige legislatuur was hij bevoegd voor financiën en openbare werken.


Als schepen van financiën beantwoordde hij vragen over het budget voor 2023. Ondanks de stijgende kosten voor energie, lonen en materialen werden de opcentiemen op de personenbelasting (7%) en de onroerende voorheffing (614) niet verhoogd. De opbrengsten van die belastingen stijgen mee met de inflatie en dat effect is al duidelijk merkbaar vanaf 2023. Andere belastingen en retributies werden wel verhoogd met 10%. Het budget voor 2023 werd goedgekeurd door de meerderheid (N-VA, DBM & CD&V); OostWest en Vlaams Belang onthielden zich en Progressief Malle stemde tegen.


De raad besliste om de dakbedekking van de sporthal Berckhoven te vernieuwen. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond het absurd om deze uitgave (123.196,15 EUR) te doen, terwijl het onduidelijk is hoe de versterking van de kern van Westmalle vorm zal krijgen. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) vond dat de sporthal beter zou verdwijnen op die plaats. Er is een ambitieuze timing voor het beleidsplan ruimte en daarna moet er nog een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgesteld. Zij hoopt snel een visie te krijgen op het onderdeel recreatie van het beleidsplan ruimte. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) zei dat de gemeenteraad al lang wacht op plannen voor de herinrichting van de dorpskern van Westmalle. Dat project was een prioriteit van de huidige én de vorige legislatuur. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de studie besteld is. Zij had die ook liever al opgeleverd gehad. De vertraging is gedeeltelijk te wijten aan de coronacrisis.


De raad besliste om het subsidiereglement op de voor- en naschoolse kinderopvang, de Speelplaneet en sportkampen op te heffen. Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) zei dat kansarme kinderen veel gebruik maakten van de Speelplaneet, terwijl vrijetijdsinitiatieven van de privésector vaak duur zijn. Hij vroeg of de gemeente aan alternatieven werkt. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat zij bezig is om iets uit de grond te stampen.

De subsidie voor startende detailhandelszaken wordt verlaagd van 5000 naar 3000 EUR per zaak. Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat hierdoor tegemoet kan gekomen worden aan alle aanvragen. Bij de toekenning van nominatieve subsidies viel op dat er geen subsidie meer voorzien werd voor de huur van een tent in Domein de Renesse: de gemeente gaat een tent kopen, die op meerdere plaatsen kan worden ingezet.


Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) gaf toelichting bij een recent voorval in de kinderopvang in Malle. Eerst had zij het over een kind dat ernstig ziek was geworden bij een onthaalmoeder en daarna is overleden in het ziekenhuis. De onthaalmoeder had volgens de hulpverleners correct gehandeld, maar het Agentschap Opgroeien had een schrijven verspreid dat de kinderopvang onveilig was. De burgemeester haalde uit naar de pers, die deze communicatie zonder meer had overgenomen en noemde de behandeling van de onthaalmoeder onmenselijk. De gemeente heeft een brief gestuurd naar het Agentschap Opgroeien met bemerkingen over de manier van communiceren.

Schepen Wouter Patho (N-VA) had het vervolgens over de vergunning van kinderopvang Janneman die wordt opgeheven vanaf 1/1/2023. De bevoegde adviescommissie twijfelt niet aan de inzet van de medewerkers, maar en er zijn tekortkomingen die de sluiting noodzaken. Mogelijk start op dezelfde locatie midden januari een nieuwe opvang. Indien nodig helpt het lokaal loket kinderopvang de ouders. De bestaande opvanginitiatieven zouden hun plaatsen kunnen uitbreiden. Op 24/1/2023 is er een overleg met alle opvanginitiatieven. De nieuwe opvang kan ondersteund worden, bv. met de papierwinkel.

Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) kwam terug op zijn voorstel om onthaalouders te subsidiëren. Schepen Patho antwoordde dat het aantal opvangplaatsen is toegenomen. De gemeente kan op verschillende manieren ondersteunen. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond dat het Vlaams Agentschap Opgroeien en Kind en Gezin tekort zijn geschoten in deze twee gevallen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam tussen over de herinrichting van het Bergplein. In de raadscommissie omgeving van 22/11/2022 werd een voorontwerp toegelicht. Op 12/12/2022 was er een infovergadering over het voorontwerp. Op het eerste zicht zal het Bergplein er in de toekomst beter uitzien: er zal meer ruimte zijn voor terrasjes voor de horeca, minder ruimte voor auto’s en het plein wordt groener. En toch is er heel wat weerstand bij lokale handelaars en omwonenden. Volgens hem kon de participatie beter. Er is een digitale bevraging geweest waarop volgens de Malse Courant 80 mensen hebben gereageerd. Op de infovergadering werd gesproken van 61 reacties. Volgens Ondernemend Malle (middenstand Westmalle) hebben 48 mensen gereageerd dat de parkeerplaatsen moeten behouden blijven. Volgens hem is het noodzakelijk om een nieuw onderzoek te doen, dat peilt naar de noden van alle belanghebbenden, ook de gemiddelde Mallenaar, en de resultaten van dat onderzoek mee te delen aan iedereen, bv. via de Malse Courant. Op de infovergadering waren ongeveer 120 aanwezigen, dus is er meer belangstelling voor het project dan de 61 personen die de bevraging hebben ingevuld.

Bovendien is er nood aan een degelijk parkeerbeleid voor de buurt. Als je lokale handelaars en horeca in de dorpskern wil, moet er ook voldoende parkeergelegenheid zijn. Niet noodzakelijk op het plein, maar wel in de buurt. En trouwens niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers. Met een gericht parkeerplan kan de gemeente de toekomst van de handelaars en de horeca verzekeren. Als zij wegvallen, valt ook de leefbaarheid van de kern weg.

Hij vroeg of het niet beter was geweest om vooraf alle belanghebbenden en hun belangen in kaart te brengen, en hen vervolgens gericht te bevragen of hen uit te nodigen voor een co-creatiesessie om gezamenlijk het toekomstbeeld van het Bergplein te maken. Hij vroeg ook of het schepencollege bereid is om een nieuw onderzoek te doen, dat peilt naar de noden van alle belanghebbenden, ook de gemiddelde Mallenaar die meebetaalt via de belastingen? Verder vroeg hij naar de planning van de vervolgstappen, richting ontwerp en uitvoering en welke begeleidende maatregelen er intussen worden genomen om het parkeren van fietsen en auto’s in de ruime buurt rond het Bergplein te organiseren.

Raadslid Paul Van Ham (OostWest) verwees naar het bestuursakkoord van de meerderheid, waarin de kernversterking van Westmalle een prioriteit voor het gemeentebestuur wordt genoemd. In dat project zouden alle diensten van het gemeentebestuur een plaats krijgen, naast ruimte voor de verenigingen en kwaliteitsvolle woningen. Op 27/4/2020 werd studiebureau Sweco aangeduid om dit te onderzoeken, voor 145.000 EUR. Ondertussen is duidelijk geworden dat dit project niet voor deze legislatuur zal zijn. Maar het gemeentebestuur wil nog wel snel het Bergplein her-aanleggen; daarvoor werd studiebureau Infrabo aangesteld, voor 47.000 EUR. Als je naar de ambitieuze timing van Infrabo kijkt, dan kan je alleen maar besluiten dat dit een electorale stunt is. De her-aanleg van het Bergplein zou voor raadslid Van Ham het sluitstuk of de afwerking van een kernversterkend project moeten zijn, en niet de start. Op de infovergadering van 12/12/2022 werd meermaals naar het kernversterkend project verwezen. In dat project zou de mogelijkheid zijn om bijkomende parkeergelegenheid te realiseren. Er zou ook een afspraak zijn met de eigenaar van de Melkkit over een verbinding naar de achterliggende gronden. Er werd ook gesproken over bijkomende parking aan het gemeentehuis. Raadslid Van Ham wilde weten waar de parking achter de Melkkit zou komen en of een voetweg doorheen de beschermde tuin van de Oude Pastorij mogelijk is. Hij vroeg ook waarom de site aan het gemeentehuis niet werd meegenomen in het voorontwerp. Hij vroeg tenslotte hoeveel de compensatoire vergoeding van de parkeerverordening sinds 2010 heeft opgeleverd en hoe die opbrengst werd besteed. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat in 2020 de belanghebbenden schriftelijk bevraagd werden: de buurtbewoners, de ondernemers in de kern van Westmalle, de vrijetijdsgebruikers, de gemeenteraadsleden, de verenigingen, de adviesraden en de omwonenden. Voor het brede publiek was oorspronkelijk een workshop gepland, maar omwille van de coronacrisis is in de plaats een wandeling en een wedstrijd georganiseerd. Er werden 80 ingevulde formulieren ingediend, waarvan 61 over het Bergplein. Zij weet niet waar het aantal van 48 vandaan komt. Het stoort haar mateloos dat er incorrecte informatie wordt verspreid over het aantal parkeerplaatsen dat zou overblijven. Er worden er 29 voorzien in de blauwe zone. Langparkeerders kunnen terecht op de Schepersdijk. Op termijn wordt een ondergrondse parking gerealiseerd aan het gemeentehuis. Als flankerende maatregel wordt er een extra parking naast de Oude Pastorij onderzocht. Appartementen moeten semi-publieke parkeerplaatsen voorzien: daar wil de gemeente in de toekomst ook op inzetten. De gemeente gaat aan de slag met alle feedback. We kunnen niet voor iedereen goed doen; de ruimte is schaars. Maar we gaan eruit komen, aldus de burgemeester. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) zegt dat de lokale handelaars als tegenvoorstel 32 parkeerplaatsen willen, in één sliert voor de deur van de handelszaken, terwijl er in het voorontwerp 29 voorzien zijn. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of Sweco al een voorstel heeft gedaan over de pleinen en het parkeren in het projectgebied. Burgemeester Van Looy zei dat er elke donderdag een vergadering is over de dorpskernvernieuwing. Er is nog geen volledige studie. Voor de site van het gemeenteplein heeft zij aan Sweco gevraagd om hieraan prioriteit te geven. Voor de rest van het projectgebied blijft de sporthal een knelpunt. Raadslid Van Ham zei dat de gemeenteraad nog nooit betrokken is geweest bij de studie, ook al wilde het bestuursakkoord dat de gemeenteraad zou hersteld worden als hoogste bestuursorgaan. Veel gebouwen rond het Bergplein zijn verouderd. De herinrichting van het Bergplein nu doorvoeren, hypothekeert toekomstige ontwikkelingen. Burgemeester Van Looy zei dat het aantal bouwlagen rond het Bergplein beperkt is. Zij wil het algemeen belang niet laten afhangen van private ontwikkeling. Raadslid Van Ham opperde de mogelijkheid om privé-ontwikkelaars mee te laten betalen aan een publieke parking. Burgemeester Van Looy gaf nog mee dat de compensatoire vergoeding tot dusver 153.000 EUR heeft opgeleverd. Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) hekelde de afwezigheid van een degelijk parkeerbeleid. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) merkte op dat in het voorontwerp dat werd voorgelegd aan de raadscommissie Omgeving er minder parkeerplaatsen waren voorzien. Hij noemde het laag bij de grond om te beweren dat de oppositie moeilijk doet om oppositie te voeren. Hij verwoordt enkel de terechte bekommernissen van de betrokken ondernemers. Schepen Gerinckx antwoordde dat in het voorontwerp dat in de commissie aan bod kwam er 22 parkeerplaatsen voorzien waren; in de versie die werd voorgesteld in de infovergadering waren dat er 29. Uit de bevraging kwam de nood om ruimte voor parking te voorzien en ruimte voor beleving. Raadslid Mintjens vroeg om een alternatief te voorzien voor de geschrapte parkeerplaatsen. Schepen Gerinckx zie dat de gesprekken met de middenstand gaande zijn.


Verder besliste de raad:

  • Een opbouwwerker voor De Notelaar te voorzien via een samenwerking met SAAMO

  • Tractorsluizen te voorzien in Den Akker (trage weg tussen de Steenovenstraat en de Akkerstraat) en het Tjokkerspad (trage weg tussen de Steenovenstraat en de Schapenstraat)

  • Thuiswerk voor het personeel te bestendigen na een proefproject

  • De projectsubsidie voor maatschappelijk versterkende projecten in 2023 toegankelijk te maken voor kinderen en jongerenRecente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page