top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2023

De raad keurde een nieuw reglement goed voor samenwerking met partners om de cultuurprogrammatie te realiseren. Schepen Dries Van Dyck (DBM) legde uit dat de samenwerking tot dusver ad hoc was, waarbij de gemeente de uitkoopsom van de artiesten betaalde en de inkomsten van de inkom ontving en de vereniging met wie wordt samengewerkt de inkomsten van de drank kreeg. Nu wordt die samenwerking in een reglement gegoten, zodat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) vond dit een goede zaak, maar vroeg aandacht voor jongeren en jeugdorganisaties die ook optredens zouden moeten kunnen organiseren. Schepen Van Dyck antwoordde dat zij zeker ook voorstellen mogen doen.


De raad nam kennis van het werkingsverslag 2022 van Sportregio Noorderkempen en keurde daarvan de jaarrekening 2022 goed. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg een stand van zaken van het plan voor bovenlokale sportinfrastructuur. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat de inventaris van de bovenlokale sportinfrastructuur bijna is afgerond. Daarna volgt het eigenlijke beleidsplan.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg een overzicht van de AED-toestellen in de gemeente Malle. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat het moeilijk is om alle AED-toestellen in kaart te brengen, omdat er heel wat bedrijven zijn die zo’n toestellen hebben, maar die zijn vaak niet publiek toegankelijk. In de Malse Courant van april 2023 verscheen een overzicht van de AED-toestellen die publiek toegankelijk zijn. Vergelijkingen met andere gemeenten zijn moeilijk, omdat het in andere gemeenten ook onduidelijk is waar er overal AED-toestellen zijn.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over de dorpskernvernieuwing van Westmalle. Dat is al lang een prioriteit van het gemeentebestuur, maar tot dusver weet hij nog niet wat de plannen zijn. Op een commissievergadering sprak schepen Yannis Leirs (CD&V) van een investering van 70 miljoen EUR voor een nieuw gemeentehuis, een nieuwe brandweerkazerne, nieuwe culturele en sportinfrastructuur en jeugdlokalen. Tijdens de vorige gemeenteraad gebruikten CD&V en DBM die investering om te argumenteren dat de aankoop van het Kasteel van Westmalle de dorpskernvernieuwing zou hypothekeren. Raadslid Van Loon vond dat ondemocratisch: er werden geen financiële simulaties of documenten gedeeld terwijl de gemeenteraad wel moest oordelen over de aankoop van het kasteel. Hij was blij met de beslissing over de aankoop, maar vond dat behoorlijk bestuur anders werkt.


Zijn conclusie is dat een volgende coalitie het project van de dorpskernvernieuwing van Westmalle zal moeten uitwerken. Er is nog geen financieel plan en de coalitie is verdeeld. Hij vroeg welke beleidsprioriteiten de coalitie naar voor schuift. Progressief Malle kiest voor sport-, jeugd- en culturele infrastructuur en niet voor een nieuw gemeentehuis en een nieuwe brandweerkazerne. Hij vroeg of er participatie wordt voorzien bij het begin van het project en hoe de coalitie de financiering ziet.


Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde namens de coalitie dat de beleidsprioriteiten liggen bij sport-, jeugd- en culturele infrastructuur, maar dat omwille van praktische redenen het studiebureau voorstelt om in fase 1 het nieuwe gemeentehuis, de nieuwe brandweerkazerne en eventueel jeugdlokalen op te nemen. De sporthal kan niet in de Berckhovenstraat blijven, dus daar moet een nieuwe locatie voor worden gezocht. Het nieuwe cultureel centrum verhuist naar de Antwerpsesteenweg, naast het gemeentehuis. Er is participatie van inwoners geweest in 2020, via een opstelling waar men langs kon wandelen. Participatiebijeenkomsten waren toen niet mogelijk omwille van de coronacrisis.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond het onlogisch om de vernieuwing van het Bergplein uit het project te lichten. Er zijn 4500 handtekeningen ingediend tegen het huidige ontwerp. Dat is veel meer dan de 80 personen die hun ideeën hebben gegeven over de dorpskernvernieuwing.


Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) vroeg een update rond Jong in Malle. Hij wilde weten hoe het gemeentebestuur het eerste half jaar van Jong in Malle evalueert, welke acties zijn opgezet, welke structurele acties zijn aangegaan om kinderen en jongeren te betrekken in alle beleidsdomeinen en of er nog gesprekken zijn geweest over een voltijdse jeugd(huis)werker.


Schepen Elisabeth Joris (DBM) gaf een overzicht van uitgevoerde en geplande acties. Vooral de kinderdisco in samenwerking met jeugdhuis Babylon en een geplande activiteit om samen te drummen in het Torenhof vielen daarbij op. Op termijn is het aangewezen om een voltijdse jeugd(huis)werker aan te stellen. Voorlopig loopt het contract met Arktos met middelen van het LEADER-programma.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) hield nogmaals een pleidooi voor het live streamen van de gemeenteraad. Hij citeerde uit het bestuursakkoord, waarin staat dat de gemeenteraad wordt opgewaardeerd en dat zal worden ingespeeld op de toenemende vraag naar duidelijke, snelle en digitale communicatie. Hij vroeg waarom andere gemeentebesturen er wel in slagen om hun gemeenteraden live te streamen en Malle niet.


Schepen Dries Van Dyck (DBM) antwoordde dat de coalitie de voorkeur geeft aan fysieke bijeenkomsten van de gemeenteraad en dat het live streamen van de gemeenteraad duur is.


Raadslid Van Ham zei dat de gemeente Zoersel erin slaagt om de gemeenteraad te streamen voor minder dan 200 EUR per zitting. Een opname van een gemeenteraad bereikt ongeveer 3000 kijkers en sommige zittingen zelfs 6000 kijkers.


Schepen Van Dyck vond de beeld- en geluidskwaliteit van de streaming van de gemeenteraad van Zoersel onvoldoende.


Verder besliste de raad om:

  • Twee parkeerplaatsen in de Pastoor Van Loenhoutlaan voor te behouden voor elektrische wagens

  • Vanaf 1/9/2023 Basisschool De Horizon aan te sluiten bij ILOV Leersteuncentrum KOSMOS uit Geel


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page