top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2020

Ook deze raad vond plaats in de feestzaal van De Notelaar, met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. Raadsleden konden digitaal deelnemen: de raadsleden van Progressief Malle en OostWest, en raadslid Dries De Vry (N-VA) deden dat.


Schepen Wouter Patho (N-VA) gaf een update over de besmettingen in woonzorgcentrum Ter Bleeke. Zowel bewoners als personeelsleden worden elke week getest. De recentste test leverde geen nieuwe besmettingen meer op. Er zit nu nog 1 bewoner in quarantaine. Er zijn 2 overlijdens gelinkt aan corona. De bezoekersregeling wordt vanaf volgende week versoepeld, zodat een bewoner twee bezoekers per week kan ontvangen.


De raad nam ondersteunende maatregelen voor de verenigingen tijdens de coronacrisis. De huur van de lokalen van de jeugdverenigingen en van socio-culturele verenigingen met een vast lokaal wordt niet aangerekend. Gereserveerde zalen worden kosteloos geannuleerd. De subsidies van de culturele verenigingen lopen door op basis van de werkingsverslagen van het vorige werkingsjaar.


De raad keurde ook een nieuw subsidiereglement goed voor het organiseren van evenementen tussen januari en augustus 2021. Inwoners, verenigingen of bedrijven uit Malle kunnen een subsidie aanvragen voor de organisatie van een evenement, dat openstaat voor iedereen, wordt georganiseerd in Malle en valt buiten de reguliere werking. De subsidie bedraagt maximaal 2000 EUR. Vanaf 4/1/2021 is hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar op www.malle.be. De middelen hiervoor komen van een Vlaamse subsidie van 171.478,92 EUR om de sport-, cultuur- en jeugdsector te ondersteunen.


De raad besliste ook om een groot deel van die Vlaamse subsidie om te zetten in eenmalige subsidies aan de erkende verenigingen die financiële schade hebben geleden ten gevolge van de coronacrisis. Domein de Renesse krijgt een subsidie van 20.000 EUR. Sportclubs met een jeugdwerking en met kosten voor het onderhoud van terreinen of infrastructuur krijgen 5000 EUR. Sportclubs met een jeugdwerking die een verlies leden door het gebrek aan inkomsten uit kantinewerking krijgen 3000 EUR. Sportclubs met een jeugdwerking krijgen 1000 EUR. Sportclubs en andere verenigingen die verlies leden omdat zij geen publieksactiviteit konden organiseren, krijgen 250 EUR. Alle erkende jeugdvereniging krijgt een subsidie van 10 EUR per lid. Muziekverenigingen met een jeugdwerking, vaste kosten en onderhoud van eigen infrastructuur en instrumenten krijgen 3000 EUR. Koorverenigingen met vaste kosten krijgen 1000 EUR. Verenigingen die zorg voor anderen centraal stellen krijgen 500 EUR.

De voorzitter van de sportraad had vooraf een mail gestuurd naar alle raadsleden, waarin hij namens de sportraad zijn ongenoegen uitte over de verdeling van deze eenmalige subsidies. Het schepencollege had het advies van de sportraad en de jeugdraad gevolgd om een deel van de Vlaamse subsidie te gebruiken voor investeringen zoals vaatwassers, wasstraten en watertaps. Het schepencollege vroeg echter geen advies over de verdeling van de eenmalige subsidies. De voorzitter is het niet eens met de gehanteerde criteria en stelt dat sommige sportverenigingen te veel krijgen en sommige te weinig. Hij stelt bovendien dat sommige financiële verliezen veroorzaakt zijn door slecht financieel beheer van de betrokken verenigingen. Er zijn ook sportverenigingen vergeten. De hoge subsidie voor Domein de Renesse wordt door heel wat verenigingen in vraag gesteld. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) zei dat het een moeilijke oefening was. Domein de Renesse is een gemeentelijke vzw die het park en het kasteel beheren, wat eigendommen zijn van de gemeente. De subsidie van 20.000 EUR is nodig om de normale werking te blijven garanderen. Hij stelt dat sommige verenigingen met de verdeling instemmen, terwijl andere verenigingen en de voorzitter van de sportraad niet akkoord gaan. Er blijft nog een bedrag van ongeveer 6000 EUR over, dat kan gebruikt worden om verenigingen te subsidiëren die niet in dit voorstel zijn opgenomen. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond het goed dat het advies van de sportraad en de jeugdraad werd gevolgd om de Vlaamse subsidie gedeeltelijk aan te wenden voor duurzame investeringen, maar hij betreurde dat de adviesraden blijkbaar niet om advies werden gevraagd over de verdeling van de eenmalige subsidies. Hij stelde voor om dit agendapunt een maand uit te stellen, om overleg met de adviesraden mogelijk te maken. Dit is trouwens het tweede incident met een adviesraad, na het ontslag van de voorzitter van de mondiale raad. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond het goed dat er bijkomende ondersteuning komt voor de verenigingen, maar betreurde dat er geen rekening werd gehouden met de kritiek vanuit de sportraad. Hij vroeg ook om het agendapunt uit te stellen. Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) trad de raadsleden Van Loon en Van Ham bij. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) wil niet wachten met het toekennen van de subsidies, omdat sommige verenigingen in geldnood zitten. Aanpassingen aan het huidige voorstel leveren volgens hem geen grote verschuivingen op. Hij vindt het omslachtig om een officieel advies van de adviesraden te vragen. Schepen Elisabeth Joris (DBM) is bereid om in gesprek te gaan met de sportraad, maar volgens haar beoogt de voorzitter van de sportraad niet het algemeen belang en verdedigt hij het individueel belang van sommige verenigingen. Het voorstel over de toekenning van de eenmalige subsidies werd goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.


Het budget voor 2021 stond ook op de agenda. Dat werd goedgekeurd door alle raadsleden, met tegenstemmen van Progressief Malle. Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) had kritiek op het belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen bij woningen, met name op de mogelijkheid om de verplichting om parkeerplaatsen te voorzien af te kopen. Dat kost 19.000 EUR per ontbrekende ondergrondse parkeerplaats en 11.000 EUR per ontbrekende bovengrondse parkeerplaats. Volgens hem worden er te vaak uitzonderingen op de verplichting toegestaan en wordt de opgelegde belasting verrekend in de kostprijs van de woningen. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) vond dat het wel mogelijk moet zijn om uitzonderingen op de parkeerverordening toe te staan. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vond dat ook, op voorwaarde dat de geïnde belastingen worden gebruikt om openbare parkeerplaatsen te realiseren.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam tussen over de bijdrage van iets meer dan 2 miljoen EUR aan politiezone Voorkempen. De bijdrage voor 2020 werd verlaagd naar 1,6 miljoen EUR. Hij vroeg of 2 miljoen EUR niet te veel is, vermits de politiezone in het verleden reserves opbouwde die de laatste jaren werden afgebouwd door verminderingen van de bijdragen van de aangesloten gemeenten. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat de bijdrage voor 2021 is berekend door de personeelskosten van het vorige jaar te verhogen met 3%. De opgebouwde reserves zijn grotendeels weggewerkt. Er zijn geen aanwervingen buiten het huidige personeelskader voorzien.


De raad keurde een sociaal economieproject goed ter ondersteuning van de gemeentelijke basisschool De Horizon en het Huis van het Kind. Het is de bedoeling om bruggen te bouwen naar kansengroepen. Voor de halftijdse functie in het Huis van het Kind vond men geen geschikte medewerker. De halftijdse functie in De Horizon werd wel ingevuld. Omwille van een teruglopende financiering wil men de ondersteuning in het Huis van het Kind schrappen. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond het jammer dat de voorziene personeelsinzet wordt gehalveerd omdat er nog steeds een groei is van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die met zulke projecten een kans krijgen om via begeleiding door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Brugfiguren en ervaringsdeskundigen zijn essentieel in het bestrijden van kans armoede.


Schepen Wim Jordens (CD&V) deelde mee dat de lift in De Notelaar zal worden hersteld, zonder de uitkomst van lopende juridische procedures af te wachten. Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) zei dat er nog heel wat klachten zijn over andere tekortkomingen aan de woningen in De Notelaar. Progressief Malle drong meermaals aan op de herstelling van de lift, zonder succes. Nu blijkt het toch mogelijk, dus goed dat het zal gebeuren.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam terug op de omgevingsvergunning voor de verkaveling aan de Vogelsanck. Hij had in de gemeenteraad van 26 november 2020 gevraagd dat het schepencollege hiertegen in hoger beroep zou gaan. Vermits intussen duidelijk werd dat het schepencollege dit niet zal doen, diende hij zijn voorstel opnieuw in om het BPA tijdelijk in te trekken en een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken om het woonreservegebied om te zetten in landbouwgebied. Hij wilde ook nog weten wat het politiek akkoord over de bouwshift betekent voor dit dossier en of de meerderheid bereid is om een deel van het open ruimtefonds (voor Malle 2,4 miljoen EUR gecumuleerd in de komende 5 jaar) aan te wenden om open ruimte te vrijwaren. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het schepencollege de slaagkansen voor een hoger beroep laag inschatte. Bovendien zou de planschade te hoog oplopen. Zij heeft nog geen teksten gezien over de bouwshift. Het open ruimtefonds is een algemene werkingssubsidie voor de plattelandsgemeenten. De meerderheid is bereid om deze middelen in te zetten om open ruimte te vrijwaren. Als voorbeelden geeft zij de opmaak van het beeldkwaliteitsplan en het veiligstellen van enkele groene longen in de dorpskernen. De planschade voor de verkaveling Vogelsanck zou ruim 2 miljoen EUR kosten, berekend aan 80% van de marktwaarde. Zij meent dat de gemeente dit niet kan dragen. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) vult aan dat er in het BPA Haard-Meir nog een andere niet gerealiseerde verkaveling ligt. Als je die meerekent en uitgaat van een compensatie van 100% van de marktwaarde, kom je op planschade van ongeveer 5 miljoen EUR. Voor raadslid Paul Van Ham (OostWest) is de hamvraag of de meerderheid deze ontwikkeling wenst of niet. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de meerderheid deze ontwikkeling liever niet ziet. Het schepencollege heeft volgens haar alles gedaan om deze ontwikkeling tegen te houden. In de toekomst dient de gemeente rekening te houden met achterhaalde plannen uit het verleden. Het voorstel van raadslid Van Loon om het BPA in te trekken en een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, werd weggestemd door de meerderheid.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of de gemeente een procedure heeft voor verloren voorwerpen, naar aanleiding van het televisieprogramma Factcheckers waarin werd vastgesteld dat in 1 op 5 gevallen verloren voorwerpen die worden afgegeven in gemeentehuizen of politiekantoren daar opnieuw verloren gaan. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat de politie alle verloren voorwerpen bijhoudt en noteert wie wat heeft binnengebracht. De politie probeert de eigenaars te achterhalen. Als dat niet lukt, worden de spullen na 6 maanden te koop aangeboden via de gemeentebesturen. Er zal een afsprakennota worden opgesteld voor het omgaan met verloren voorwerpen.


Verder besliste de raad:

- Het bestek en het ontwerp voor de heraanleg van de gemeenteweg Gemeentebos goed te keuren, voor een geschatte kostprijs van 475.790,15 EUR (incl. btw)

- Het politiereglement over de gemeentelijke administratieve sancties uit te breiden met artikels over onder meer lachgas en reclamekaartjes op geparkeerde auto’s


Op het einde van de gemeenteraad kondigde raadslid Thierry van der Straten Waillet (CD&V) zijn ontslag aan als raadslid. Hij zetelde sinds 1983 onafgebroken in de gemeenteraad, afwisselend als raadslid en als schepen, soms in de meerderheid en soms in de oppositie. Hij wil als oudste raadslid plaatsmaken voor de jeugd en zal worden opgevolgd door Yannis Leirs. Proficiat, Yannis. Veel succes!
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page