top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 2/03/2023

De raad keurde een advies aan de provincie goed over het provinciaal beleidsplan ruimte. De gemeente geeft een ongunstig advies over de categorisering van de dorpskern van Oostmalle als dorpskern met potentie en de dorpskern van Westmalle als dorpskern. De gemeente Malle wil de twee dorpskernen gelijkwaardig behandelen. Er was ook een ongunstig advies over enkele zones voor milieubelastende industrie, die nu voor handelszaken worden gebruikt (Zeepakker en BPA Voorkensheide). De gemeente wil de huidige activiteiten bestendigen. De provincie vond ook dat de site van de oude slachterij, in de Slachterijstraat voor milieubelastende industrie moet worden voorbehouden, terwijl daar via een BPA woningen zijn gerealiseerd.


Weinig agendapunten vanuit de meerderheid, dus greep de oppositie haar kansen en diende 10 bijkomende agendapunten in.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) wilde weten waarom de gele dozen met medische informatie, bedoeld om bij noodgevallen hulpverleners te informeren over aandoeningen, allergieën en medicijnen, enkel aan 80-plussers zijn bezorgd. Hij had in november 2020 gevraagd om die doos te voorzien voor alle 65-plussers. Hij suggereerde om de gele doos ook te bezorgen aan personen met een beperking en chronisch zieke personen. Hij stelde ook voor om de gele doos uit te breiden met informatie waar een huisdier terecht kan bij een ziekenhuisopname van zijn baasje. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel als proef ze enkel aan 80-plussers hebben bezorgd, via de apothekers. Eind 2023 wordt het project geëvalueerd en waarschijnlijk zal het dan worden uitgebreid tot 65-plussers. Zij waardeerde de suggestie om de gele doos uit te breiden met informatie waar een huisdier terecht kan.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) kwam opnieuw tussen over het parkeren aan de cohousing in de Kasteellaan. In het cohousing project wordt het bezit van een auto sterk afgeraden: de bewoners zouden een deelauto gebruiken. Volgens hem hebben verscheidene bewoners toch een eigen auto, waardoor de parkeerdruk in de buurt is toegenomen. In haar antwoord stelde burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) dat de gemeente weinig klachten ontvangt en dat de situatie nog zal worden geëvalueerd.


Onafhankelijk raadslid Tom Lauryssen stelde vragen over de ontharding van het vliegveld. Hij wilde weten hoeveel de ontharding zal kosten, of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en langs welke dorpskern de vrachtwagens zullen rijden om het steenpuin af te voeren naar de haven. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat hij niet weet hoeveel de ontharding zal kosten, omdat het gaat om een project van de Vlaamse overheid. Mogelijk zijn er resten van brandstoffen aanwezig: burgemeester Van Looy verzekerde dat dit eerst zal worden onderzocht. Het transport van het af te voeren steenpuin zal via de dorpskern van Wechelderzande rijden.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) las in de krant dat er weinig schot zit in de realisatie van een fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius. Er werd sinds juni 2022 geen enkel bijkomend akkoord gesloten voor de noodzakelijke grondverwervingen. Er werden enkel 12 aktes verleden voor gronden waarvoor al een akkoord bestond, zo vernam Vlaams parlementslid en Zoersels schepen Katrien Schryvers (CD&V). Hij vroeg of de gemeente een brief heeft verstuurd naar de bevoegde minister en of de N-VA-collega’s nog andere initiatieven hebben genomen. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat er de komende 3 jaar extra budget wordt voorzien om de nodige onteigeningen te doen. Het probleem is echter dat er slechts 1 ambtenaar is om onteigeningen te doen in de ruime regio. Mogelijk werft de Vlaamse overheid tijdelijk bijkomend personeel aan om de onteigeningen uit te voeren of gaat de gemeente zitdagen organiseren voor de eigenaars van de betrokken percelen, om het proces te versnellen. Hij riep alle fracties met vertegenwoordigers in het Vlaams parlement op om invloed uit te oefenen.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg ook waarom de vernieuwing en herstelling van wegen en de aanleg van een fietspad op het industrieterrein werd stopgezet. Schepen Yannis Leirs (CD&V) antwoordde dat door de gestegen grondstofprijzen het budget ontoereikend was. Zo gauw er extra budget wordt gevonden, kan het project alsnog doorgaan. Raadslid Van Ham betreurde dit en suggereerde om de aanleg van een veilig fiets- en voetpad apart te realiseren.

Raadslid Kris Mintjens (OostWest) klaagde aan dat hij het digitale ontwerp van de herinrichting van het Bergplein had opgevraagd maar niet ontvangen. Hij wilde de digitale versie ontvangen, zodat hij kon nagaan hoe het ontwerp kon worden aangepast. Het studiebureau Infrabo had dit geweigerd omwille van auteursrecht en in de plaats een pdf-versie bezorgd. Hij vroeg om nog een poging te ondernemen en indien Infabro dit blijft weigeren, het studiebureau uit te sluiten van alle toekomstige projecten. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het bestek niet voorzag om digitale versies van de plannen te bezorgen. Zij vond het ook kras dat het raadslid zelf telefonisch contact had opgenomen met het studiebureau en dreigende taal had gesproken aan de telefoon.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over het toekennen van aanvullende financiële steun en het berekenen van steunnormen op basis van REMI (Referentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen). Sinds 2021 was de praktijk ontstaan om de aanvullende financiële steun te halveren tot een leefgeld van 35 EUR per week; voordien werd een leefgeld van 70 EUR per persoon gehanteerd, ook voor kinderen. Tijdens een overleg op 15 november 2022 had hij gevraagd waarom dit werd verlaagd, maar daar geen duidelijk antwoord op gekregen. Progressief Malle is er voorstander van om het volledige negatieve saldo zoals door REMI berekend als aanvullende financiële steun toe te kennen omdat REMI een wetenschappelijk onderbouwd instrument is, omdat een menswaardig inkomen een voorwaarde is om de armoedecirkel te doorbreken, de gemeente Malle steeds koploper is geweest in het steunen van behoeftige burgers en de gemeente de financiële impact kan dragen. Intussen heeft de federale overheid een pilootproject gelanceerd waarin OCMW’s die zich kandidaat stellen REMI gratis kunnen gebruiken én een enveloppe ter beschikking krijgen om aanvullende financiële steun toe te kennen. De steun mag maximaal het negatieve saldo zijn dat met REMI wordt berekend en de voorwaarde voor toekenning is dat de begunstigde een activeringstraject volgt. Raadslid Van Loon vroeg wat het standpunt van de meerderheid is over het toekennen van aanvullende financiële steun en of het OCMW overweegt om zich kandidaat te stellen voor het pilootproject. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat de meerderheid nog geen standpunt heeft bepaald, maar dat het OCMW zich kandidaat zal stellen voor het pilootproject.


Verder besliste de raad om:

  • Gewijzigde subsidiereglementen voor sportverenigingen goed te keuren

  • Weg- en rioleringswerken in de Stijn Streuvelslaan goed te keurenRecente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page