top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23/12/2021

Deze raad stond in het teken van het afscheid van burgemeester Harry Hendrickx (DBM). Het was de laatste keer dat hij aan de raad deelnam als burgemeester; hij wordt in die functie op 1 januari 2022 opgevolgd door Sanne Van Looy (N-VA). Maar hij nam ook voor de laatste keer deel als raadslid.

Het was ook de laatste zitting onder het voorzitterschap van Dirk Gerinckx (N-VA). Hij wordt vanaf 1 januari 2022 opgevolgd als voorzitter door Jolien Vrints (DBM).


De raad besliste om de Buurtbus stop te zetten. Dat is een samenwerking met de gemeenten Zandhoven en Zoersel, Handicar en Kina ter vervanging van de Belbus, die De Lijn in 2015 afschafte. Vooral de meest kwetsbare inwoners en bewoners van instellingen maakten ervan gebruik. In afwachting van een alternatief vanuit de Vervoerregio Antwerpen werd een Buurtbus gekocht met subsidie van de provincie Antwerpen. De Buurtbus werd ingezet om mensen met een zorgnood en een acuut vervoersprobleem te vervoeren, op weekdagen. De chauffeurs werden aangetrokken via het tijdelijke werkervaringsstatuut artikel 60 (vorm van sociale tewerkstelling). De provinciale subsidiëring van het project liep af op 28 februari 2019, waarna de drie lokale besturen de financiering droegen, in afwachting van financiering door de Vervoerregio Antwerpen. Het aantal gebruikers lag zeer laag: voor Malle gaat het om 16 individuele gebruikers die sporadisch of structureel gebruik maken van de Buurtbus. De drie gemeentebesturen vonden dat de hoge financiële bijdrage (22.076 EUR in 2021) niet in verhouding staat tot het aantal gebruikers en willen het project stopzetten. Voor de Mallenaren die hierdoor in de problemen komen, wordt een oplossing gezocht via de Minder Mobielen Centrale. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond dit slecht beleid: eerst schaft De Lijn reguliere buslijnen af en voert ze de Belbus in, daarna schaft De Lijn de Belbus af en wordt de Buurtbus ingevoerd, en nu wordt de Buurtbus afgeschaft. De beslissing gaat al in op 1 januari 2022, maar er is nog geen oplossing voor de kwetsbare gebruikers. Schepen Wouter Patho (N-VA) zei dat het grootste aantal gebruikers kan worden opgevangen via de Minder Mobielen Centrale en de mutualiteit. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vond deze oplossing misschien niet de beste, gezien de Minder Mobiele Central al jaren kampt met een onderbezetting van vrijwillige chauffeurs en dus hiermee mogelijk de nieuwe individuele gebruikers nog maar eens in de kou zal laten staan. Schepen Wouter Patho beaamde het onderbezettingsprobleem. Progressief Malle stemde tegen.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns vestigde de aandacht van de gemeenteraad op het niet-transparante beleid van de meerderheid door zeer beperkte informatie te geven over de subsidies op naam van verenigingen. De gemeenteraad krijgt op deze manier geen inzage in welke acties (met welk doel) de genoemde verenigingen moeten uitvoeren voor het verkrijgen van deze middelen. Dit punt kreeg bijval van raadslid Paul Van Ham (OostWest) en Wim Vervloet (Vlaams Belang). Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat de oppositie het meerjarenplan moet lezen, wat volgens raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) helemaal geen zoden aan de dijk zal brengen, gezien het er nooit in detail in wordt vermeld. Op deze manier tekent de oppositie – bij goedkeuring- een blanco blad, wat niet de bedoeling kan zijn.


De raad besliste ook om een subsidiereglement voor de aankoop en het natuurgericht beheer van gronden goed te keuren. Jaarlijks wordt er 10.000 EUR voorzien voor verenigingen die natuurgebied aankopen of beheren. Kleinere acties in het kader van biodiversiteit en behoud van natuur – zonder aankoop – zullen mogelijk via andere projectsubsidies kunnen georganiseerd worden door verenigingen. Wordt vervolgd.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over de herziening van het BPA De Speelhoven – Akker. In 2017 stelde het schepencollege Sweco aan als ontwerper van een ruimtelijk uitvoeringsplan. In 2019 besliste het schepencollege om enkele deelgebieden te schrappen waaronder de CRV-site op de hoek van de Sint-Lenaartsebaan en de Bruintjesweg. Op 14 juni 2021 besliste het schepencollege om een studieopdracht te gunnen aan Sweco. Raadslid Van Loon vroeg een stand van zaken en vroeg wat Sweco intussen heeft opgeleverd en hoeveel er aan Sweco werd betaald. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat Sweco in de vorige legislatuur een startnota en een scoping nota heeft opgeleverd. Die zijn niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Er werd ongeveer 3660 EUR betaald aan Sweco. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd de bouwpauze ingevoerd en het kwaliteitsplan opgesteld. Er kwam ook nieuwe regelgeving waardoor er geen ruimtelijk uitvoeringsplan meer nodig is voor de CRV-site. Intussen weigerde de deputatie de omgevingsvergunning voor deze site. Het kwaliteitsplan heeft gezorgd voor andere inzichten over de dichtheid van bebouwing, dan opgenomen in het oorspronkelijke voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierdoor moeten de gezette stappen opnieuw worden doorlopen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam terug op zijn tussenkomst over overlast en nachtlawaai in de buurt rond De Schaggelen in de gemeenteraad van 28 oktober 2021. Hij wilde weten welke afspraken er zijn gemaakt in het overleg met de buurtbewoners, de uitbaters van ’t Hofke en The Missing Link, en de politie, en welke effecten er intussen merkbaar zijn. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat de politie onverwachte geluidsmetingen zal uitvoeren. De politie zal ook controles uitvoeren op alcoholgebruik door minderjarigen en op de verkoop van alcohol aan minderjarigen door de nachtwinkels. Het gemeentebestuur zal de dorpskern proper maken in het weekend en zal het braakliggend stuk grond in De Schaggelen verlichten of de grond activeren. De politie en de uitbaters zullen controles in de omgeving uitvoeren. Na enkele maanden wordt de situatie geëvalueerd. Vermits de dancings dicht zijn zullen de eerste effecten wellicht pas merkbaar worden in februari. Intussen heeft de burgemeester de winterbar van ’t Hofke verboden.

Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) vroeg of de gemeentelijke kuisploeg al kan starten vooraleer het nachtleven terug opstart. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat dit proefproject gekoppeld is aan het uitgaansleven.
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page