top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2021

Ook deze raad vond plaats in de feestzaal van De Notelaar, met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. Aangezien de gezondheidstoestand is verbeterd, waren ook de raadsleden van OostWest en Progressief Malle aanwezig in de zaal.


De raad besliste om een renteloze lening van 75.000 EUR toe te kennen aan voetbalclub KVK Westmalle voor het prefinancieren van bouwwerken. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg of andere verenigingen hier ook beroep op kunnen doen. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat alle aanvragen in eer en geweten zullen worden behandeld. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) wees erop dat de infrastructuurwerken zullen plaatsvinden op grond van de gemeente.


De raad keurde een afwijking van de termijn voor de definitieve vaststelling van de onteigening van een handelspand op de Antwerpsesteenweg goed. Het besluit daartoe nam de raad op 25 maart 2021. De eigenaar diende bezwaar in bij de Vlaamse overheid en diende daarbij een hernieuwingsvoorstel in voor het pand. Het schepencollege wil door de termijn te verlengen de kans bieden om tot een minnelijke schikking te komen met de eigenaar. De oppositie stemde uit principe tegen, maar raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond het wel verstandig om een minnelijke schikking een kans te geven.


Op de agenda stond ook de vaststelling van de rooilijn voor een woonerf aan de Prinses Elisabethlei. Eerder werd een verkaveling aangevraagd voor het binnengebied gelegen aan de Prinses Elisabethlei. Het schepencollege weigerde die vergunnning. Nu wordt er een woonerf met 16 woningen aangevraagd met een ondergrondse parking. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vond dit een redelijk dense bebouwing. Hij vroeg zich af of dit strookt met het kwaliteitsplan. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) zei dat de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) op het vorige ontwerp een negatief advies gaf en dat de Gecoro ook deze aanvraag negatief heeft geadviseerd. Hij vroeg waarom het advies van de Gecoro niet aan het dossier werd toegevoegd. Hij vroeg ook wat het schepencollege gaat doen met het bezwaarschrift van de eigenares van een perceel dat door deze ontwikkeling onbebouwbaar dreigt te worden. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het advies van de Gecoro niet was toegevoegd omdat het schepencollege bevoegd is om de vergunning toe te kennen, niet de gemeenteraad. De gemeente wil zich niet mengen in een dispuut tussen private eigenaars.Raadslid Van Loon vond dat de gemeente de facto wel partij trekt voor één van de twee eigenaars, door het rooilijnenplan goed te keuren. De oppositie stemde tegen; de meerderheid keurde het voorstel goed.


Er was debat over een raamovereenkomst voor het leveren van dranken aan het gemeentebestuur en het OCMW. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vond het een heel uitgebreid bestek (35 blz.). In het jaar van de ondernemer dreigt de lokale handelaar uitgesloten te worden van deze aanbesteding. Hij pleitte ervoor om afstand tot de gemeente als gunningscriterium op te nemen. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond het niet aangewezen om de twee percelen aan mekaar te koppelen door ze aan dezelfde leverancier toe te wijzen. De wetgever heeft dit niet gewild: integendeel geef je KMO’s meer kansen om de opdracht binnen te helen wanneer je de twee percelen aan verschillende bedrijven gunt.Schepen Wim Jordens (CD&V) vond het niet zinvol om de percelen te splitsen. De sporthal is niet in het bestek opgenomen, zodat sportclubs hun eigen leverancier kunnen kiezen. Het is niet haalbaar om 50% van de gunningscriteria op afstand tot de gemeente zetten, is niet haalbaar. Voor burgemeester Harry Hendrickx (DBM) mag zo’n aanbesteding eenvoudiger, maar de hogere overheid laat dat niet toe.


Schepen Wouter Patho (N-VA) deelde het antwoord van OVAM over de sanering van het voormalige stort Repaq aan de Heidsiebaan mee. De gemeente had een onderzoek laten uitvoeren, waarop de gemeente aan OVAM een reactie heeft gevraagd. OVAM stelde in een reactie op het onderzoek dat er geen nieuwe informatie naar voor komt en dat er geen gevaar is voor de omgeving. Schepen Patho concludeerde daaruit dat de verantwoordelijkheid bij OVAM ligt. Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) vroeg wat vzw Heidsie hiervan vindt en of er recent grondverzet plaatsvond. Schepen Patho antwoordde dat het antwoord van OVAM wordt overgemaakt aan de milieuraad, waar de vzw Heidsie in is vertegenwoordigd. Er was geen grondverzet, maar het terrein werd geëgaliseerd door de landbouwer die het bewerkt. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond dat de gemeente zich niet mag verlaten op OVAM om de gemeente te waarschuwen als het misloopt. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de volksgezondheid van haar inwoners. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg aan schepen Patho om na de reactie van de milieuraad terug aan de raad te rapporteren.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) wilde weten of dakloze mensen en mensen zonder papieren ook in aanmerking komen voor een gratis vaccinatie tegen Covid 19. Schepen Wouter Patho (N-VA) bevestigde dat deze mensen ook recht hebben op een gratis vaccin. Het is alleen een kwestie van hen te bereiken. Dat kan via KINA of via het Rijksregister, als het om dakloze mensen gaat. Zij krijgen dan een vaccinatie in het vaccinatiecentrum van de gemeente waar zij zijn gedomicilieerd. Mensen zonder papieren worden begeleid door de vzw Malubimpa. Het is zaak hen te overtuigen om zich te laten vaccineren.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) hield een interpellatie over geurhinder in de nieuwe woningen van De Ideale Woning aan het Klaverveld. Hij is op bezoek gegaan bij enkele bewoners en heeft vastgesteld dat de stank niet te harden is. Er is iemand langs geweest om de geurfilters te vervangen. Volgens hem zijn die van een bedenkelijke kwaliteit. Bij het oppompen van water uit de regenputten bleken er lekken te zijn waardoor er water op de elektriciteitsmeters terecht kwam en er zo kortsluiting ontstond. Daardoor wekten de automatische deuren van de ondergrondse garages niet meer en raakten er bewoners opgesloten. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat De Ideale Woning werkt maakt van de klachten. Er wordt een nieuwe filter geplaatst op de regenwaterput en de put wordt geleegd. De gebruikte materialen moeten een Europees keurmerk hebben. De medewerkers van De Ideale Woning zijn ter plekke aanwezig en aanspreekbaar.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) kwam tussen over de werking van de Gecoro. In het verleden werd op het einde van elke vergadering van deze adviesraad in samenspraak met de leden een aantal dossiers geselecteerd om te bespreken op de volgende Gecoro. Blijkbaar heeft het schepencollege onlangs beslist om het anders aan te pakken: de dienst Omgeving zal voortaan, buiten de verplichte adviezen, een aantal dossiers selecteren en voorleggen aan de Gecoro. Volgens raadslid Van Ham staat dit haaks op het bestuursakkoord, waarbij werd beloofd om burgers maximaal te betrekken via gerichte communicatie en participatie.Schepen Sanne Van Looy (N-VA) ontkende dat er hierover nieuwe afspraken zijn. De Gecoro wordt gevraagd om advies te geven over alle grote dossiers. Bovendien wordt de Gecoro al in een vroeg stadium van een dossier betrokken, namelijk bij de voorbespreking. Maar het principe is dat het schepencollege de dossiers beoordeelt en om advies vraagt. Volgens haar zijn de leden van de Gecoro tevreden over de werking. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg wat erop tegen is dat de Gecoro zelf dossiers selecteert om te bespreken.Schepen Van Looy antwoordde daarop dat de dienst Omgeving de dossiers voorbereidt en dat daar veel werk bij komt kijken.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) stelde vragen over de tractorsluis in de Sint-Jobbaan. Hij wilde weten hoeveel bijkomende kosten er zijn gemaakt sinds de inrichting, of er overleg is geweest met de landbouwers van de aanpalende gronden en of er boetes zijn geïnd. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat er nu minder onderhoud aan de weg is omdat er minder auto’s over rijden. Tractoren kunnen er wel over, maar ook 4x4-voertuigen. Raadslid Lauryssen zei dat ook gewone wagens erover rijden. De blokken moeten regelmatig worden teruggelegd. Hij herhaalde zijn vraag of er al overleg met de landbouwers is geweest. Schepen Van Looy antwoordde dat er geen overleg met de landbouwers is geweest.


Naar aanleiding van dit agendapunt kwam raadslid Yannis Leirs (CD&V) tussen over de verkeersveiligheid op trage wegen. Op de verbinding tussen de Schapenstraat en de Steenovenstraat is er geen verbod voor auto’s. Die weg wordt vaak gebruikt als sluipweg, wat schade aan de weg veroorzaakt. Moet hier ook geen tractorsluis komen? Schepen Van Looy antwoordde dat uit eerste tellingen bleek dat er weinig auto’s door die trage weg rijden. Uit recente tellingen blijkt nu dat er meer auto’s door rijden. Raadslid Leirs vond dat de teller op een ongelukkige plaats werd gehangen.


De raad keurde een aangepast huishoudelijk reglement voor kinderopvang Pinkeltje goed. De belangrijkste wijziging van de uitbreiding van een boetesysteem voor wanneer ouders vergeten om door te geven dat hun kinderen niet naar de opvang komen omwille van een pedagogische studiedag. Daardoor nemen zij de plaats in van andere kinderen, omdat de plaatsen beperkt zijn. Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) vroeg of er in dialoog wordt gegaan met de ouders, vooraleer een boete aan te rekenen. Zij pleitte voor het hanteren van respijtdagen. Wie de boete kan betalen heeft er geen problemen om ze te betalen. Dat gaat niet op voor wie het niet breed heeft. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat het de bedoeling is dat het boetesysteem niet wordt toegepast. Er wordt steeds gepraat met de ouders. Overigens wordt het sociaal tarief toegepast voor wie daarvoor in aanmerking komt.


Op de agenda stond ook een samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB, het OCMW van Malle en Selab voor de periode 2020-2025. Selab is een intercommunale die de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel verenigt. De samenwerkingsovereenkomst beoogt meer mensen aan het werk, veerkrachtige ondernemingen en sterkere loopbanen. Selab werd aangesteld om de samenwerking te coördineren en te evalueren. Schepen Wouter Patho (N-VA) vond het een ambitieuze overeenkomst, waarin de link wordt gelegd tussen de sociale economie en de reguliere economie, om kansengroepen meer kansen op werk te bieden. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond het geen ambitieuze overeenkomst: er worden geen concrete doelen vooropgesteld. Misschien volgt dat nog in de actieplannen. Bovendien nemen Selab en het OCMW hier taken op die tot de kerntaken van de VDAB behoren. Schepen Patho beaamt dat er geen resultaatsverbintenis wordt gesteld, maar dat is ook niet evident. De Vlaamse regering heeft de VDAB tot de orde geroepen. Maar de steun van de VDAB opent wel de deuren van bedrijven waar het OCMW niet toe komt. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) heeft zich hierover ook kritisch uitgelaten in de raad van bestuur van Selab.


Verder besliste de raad:

  • Een tonnagebeperking in te voeren in de meeste straten gelegen tussen de Hoogstraatsebaan en de Turnhoutsebaan

Tenslotte nam raadslid Walter Vermeylen afscheid van zijn mandaat. Hij wordt vanaf de raad van augustus vervangen door Kirsten Dewaelheyns.
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page