top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021

Ook deze raad vond plaats in de feestzaal van De Notelaar, met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. Raadsleden konden digitaal deelnemen: de raadsleden van Progressief Malle en OostWest deden dat. Paul Van Ham (OostWest) en Wim Vervloet waren verontschuldigd, de eerste omwille van ziekte veroorzaakt door het coronavirus.


Het belangrijkste agendapunt ging over ruimtelijke ordening, meer bepaald over het kwaliteitsplan en de bijhorende groeicontour. De afgelopen jaren kreeg de gemeente veel aanvragen voor meergezinswoningen (appartementen), woonerven en verkavelingen. Het ontbrak de gemeente echter aan een afwegingskader om op een doordachte manier met al die aanvragen om te gaan. Daarom besliste de gemeenteraad op 24 oktober 2019 om een beeldkwaliteitsplan op te maken en om een bouwpauze in te stellen voor grote bouwprojecten. Die bouwpauze loopt af op 1 maart 2021. Het beeldkwaliteitsplan (dat intussen “kwaliteitsplan” wordt genoemd) werd opgesteld door een studiebureau. In 2020 waren er participatiemomenten met inwoners en er waren besprekingen met de gemeenteraadscommissie omgeving. De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) gaf een unaniem gunstig advies.


Schepen Sanne Van Looy (N-VA) schetste het verloop van de opmaak van het kwaliteitsplan en voegde eraan toe dat dit een onderhandelingskader is voor toekomstige ontwikkelingen. Het kan ook vrij eenvoudig worden aangepast aan nieuwe inzichten. Er zijn wel nog verordeningen nodig om het uit te voeren. Het plan is al besproken met de provincie, die er rekening mee zal houden. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vond dat het plan nog heel wat onduidelijkheden bevat, ook al is het een goede aanzet. Als voorbeeld haalde hij de groenblauwe aders doorheen de dorpskernen aan, die hij moeilijk te realiseren vindt. Hij vindt het ook juridisch moeilijk afdwingbaar. Hij kondigde de onthouding van OostWest aan.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) vond dat er sterke punten in het kwaliteitsplan zitten, zoals het meer zichtbaar maken van de groenblauwe aders doorheen de dorpskernen en de suggesties voor materiaalgebruik in de kernen. Maar er zijn ook zwakke punten. Zo zijn er ruimtelijke uitvoeringsplannen nodig om af te dwingen wat men beoogt. De criteria om de zones af te bakenen waarbinnen men verdicht (de groeicontour), ontbreken. In de groene zone tussen Oost- en Westmalle komt de omleidingsweg, maar die ontbreekt in de plannen. De beslissingsboom om te bepalen waar zal worden verdicht, is onduidelijk. De aanpassingen die werden gevraagd tijdens de laatste commissievergadering, werden volgens hem nog niet doorgevoerd in de plannen. Hij kondigde de tegenstem van Progressief Malle aan. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) verbaasde zich over het standpunt van raadslid Vermeylen. De plannen zijn wel aangepast aan de opmerkingen gemaakt tijdens de laatste commissievergadering. Zij hoorde van raadslid Vermeylen geen inhoudelijke opmerkingen op het plan. Ook in de commissie heeft zij geen inhoudelijk bezwaren gehoord van hem. Raadslid Kim Geysen (DBM) trad dit bij. Voorzitter Dirk Gerinckx (N-VA), tevens voorzitter van de commissie omgeving, stelde het nut van de commissie in vraag. Hij streeft via de commissie naar een zo groot mogelijk draagvlak voor belangrijke beslissingen. Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) bleef bij het standpunt van zijn fractie. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vulde aan dat het plan geen rekening houdt met de impact van de omleidingsweg op de nabij gelegen woonwijken.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over het verkeer rond het vaccinatiecentrum in het Provinciaal Vormingscentrum, waar de inwoners van Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel worden ingeënt tegen het coronavirus. Hij vroeg ook of er vervoer wordt georganiseerd voor minder mobiele inwoners. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat er enkelrichting verkeer komt, waardoor het verkeer in een lus zal rijden van de Turnhoutsebaan (N12) via de Talondreef, de Smekenstraat en de Guido Gezellaan terug naar de Turnhoutsebaan. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur en er is een parkeerverbod ingevoerd. Deze regeling geldt tot 30 november 2021. Er is een buurtfolder verdeeld. Minder mobiele inwoners kunnen beroep doen op het openbaar vervoer, taxi’s, de Minder Mobielen Centrale en de Handicar. Yannis Leirs (CD&V) vroeg hierbij of er contact wordt opgenomen met 60-plussers over transport naar het vaccinatiecentrum. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat het dienstencentrum en de seniorenraad de senioren probeert te bereiken, ook in verband met eenzaamheid. Schepen Elisabeth Joris (DBM) zei dat er een oproep is gedaan in de jeugdraad om senioren op te bellen.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) stelde vragen over het budget dat de Vlaamse overheid heeft ter beschikking gesteld voor armoedebestrijding tijdens de coronacrisis (€25.000). Dat zal besteed worden aan onderbescherming en aan éénoudergezinnen. Hij vroeg hoeveel gezinnen er zijn gecontacteerd en hoeveel budget er al is uitgegeven. Hij verwees ook naar de Pano-uitzending over mensen die de huur niet kunnen betalen en niet menswaardig leven en vroeg hoeveel gezinnen in Malle zo’n situatie verkeren, welk beleid hierrond wordt gevoerd en hoeveel daklozen en zetelslapers er hier zijn. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat naast de éénoudergezinnen die al gekend waren er 57 mensen zijn gecontacteerd die nog niet gekend waren bij het OCMW. Er zijn 14 huisbezoeken afgelegd, wat geleid heeft tot 10 hulpvragen. Met het budget is een maatschappelijk assistent aangeworven, wat 24.000 EUR kost op jaarbasis. Op de infoborden is de oproep gelanceerd om langs te komen als je moeilijkheden hebt. Daar zijn ook contacten uit voort gekomen met mensen die niet eerder gesteund werden door het OCMW. Het aantal steunvragen neemt toe. In 2020 waren er 12 vonnissen in verband met uithuiszettingen. In totaal staan er in Malle momenteel ongeveer 400 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Malle heeft veel sociale woningen en er is ook crisisopvang. Er is één maatschappelijk assistent die zich toelegt op woonbegeleiding, om uithuiszettingen te voorkomen. Daklozen en zetelslapers zijn moeilijk in kaart te brengen. Er worden momenteel 3 personen geholpen via crisisopvang.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) stelde vragen over het onderhoud van de Talondreef en de Smekenstraat. Hij vroeg om een knip in de Talondreef te overwegen omwille van het zwaar verkeer. Hij verwacht dat de geplande verbreding van de straat meer verkeer zal aantrekken. Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat de heraanleg van de Talondreef werd beslist in de gemeenteraad, met steun van raadslid Lauryssen. Hij heeft gesproken met de buurtbewoners. Aan hun bezorgdheden is tegemoet gekomen door de aanleg van verhoogde kruispunten in de Lange Dreef en de Smekenstraat en door de bocht op het kruispunt Talondreef – Lange Dreef scherper te maken. De ‘grasdals’ naast de straat moeten vermijden dat er regelmatig putten moeten worden opgevuld. Er komen bovendien fietssuggestiestroken en extra verlichting. Raadslid Lauryssen was niet tevreden met het antwoord van de schepen, maar liet het er verder bij.


Raadslid Lauryssen (Vlaams Belang) stelde ook vragen over de verkeerssituatie in de Slachterijstraat. Er zijn enkele goede tijdelijke ingrepen gedaan, maar het duurt lang vooraleer dit structureel wordt opgelost. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) zei dat de gemeente de tijd wil nemen om dit goed op te lossen.


Raadslid Lauryssen (Vlaamse Belang) had vastgesteld dat het lang duurt om een vergunning te krijgen voor ambulante handel. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat er een reglement voor zal worden opgesteld.


Tijdens de mededelingen gaf schepen Wouter Patho (N-VA) nog mee dat de vaccinaties in woonzorgcentrum Ter Bleeke achter de rug zijn. Alle bewoners en 90% van het personeel hebben zich laten inenten tegen het coronavirus. Daardoor kan de bezoekersregeling worden versoepeld en kunnen de pedicure en de kapper terug beginnen werken, ook al is het kapsel van de bewoners intussen onder handen genomen door het verzorgend personeel.


Schepen Sanne Van Looy (N-VA) zei dat de omleidingsweg voortaan “tangent” wordt genoemd door het Vlaams gewest. Op 9 maart 2021 is er een online infosessie over Routeplan 2030.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) signaleerde dat de bewoners van het Klaverveld een brief hebben gestuurd aan De Ideale Woning over tekortkomingen aan de woningen.


Voorzitter Dirk Gerinckx (N-VA) zei dat er een e-mail is gestuurd naar de gemeente Zakrzówek omdat er tot dusver nog geen antwoord is gekomen op de bezorgdheden vanuit Malle over de LGTB-vrije zone.


Verder besliste de raad:

- Het retributiereglement voor het recyclagepark aan te passen voor de verkoop van regentonnen

- Een reglement voor thuiswerk goed te keuren; na afloop van de coronamaatregelen start er een proefproject van 6 maandenRecente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page