top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021

Ook deze raad vond plaats in de feestzaal van De Notelaar, met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. Raadsleden konden digitaal deelnemen: de raadsleden van Progressief Malle en OostWest deden dat.


Bij de goedkeuring van het verslag van de vorige raad bood schepen Wim Jordens (CD&V) zijn excuses aan omdat hij in de vorige raad had gezegd dat raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) het ontwerp van de weg- en rioleringswerken in de Talondreef mee had goedgekeurd, terwijl dit niet in de gemeenteraad was beslist.


Ook raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) verontschuldigde zich omdat hij had gezegd dat een aantal aanpassingen aan het kwaliteitsplan niet waren doorgevoerd, terwijl dit wel was gebeurd. Dat neemt niet weg dat er voor Progressief Malle redenen waren om tegen te stemmen. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) betwistte dat.


De raad besliste om een verwaarloosd handelspand te onteigenen om er betaalbare woningen te realiseren. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) zei dat er de afgelopen jaren verschillende besprekingen met de eigenaar zijn gevoerd, die niets hebben opgeleverd. De oppositiepartijen stemden tegen omdat zij onteigening in dit geval te verregaand vinden. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg of er precedenten zijn van onteigeningen voor het realiseren van betaalbare woningen. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat die er wel zullen zijn omdat intercommunale IGEAN de onteigening zal uitvoeren. Zij had dit besluit liever niet genomen, maar het algemeen belang primeert hier. Raadslid Van Ham vond dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven met het voormalige schoolgebouw achter De Notelaar. Schepen Van Looy zei dat hiervoor een omgevingsvergunning is afgeleverd. Raadslid Van Ham vond 4 gesprekken te weinig, zeker omwille van de coronacrisis. Schepen Van Looy zei dat het schepencollege al een jaar geleden de intentie had om dit punt te agenderen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of de meerderheid voortaan telkens zal onteigenen wanneer een pand verwaarloosd wordt. Schepen Van Looy ontkende dat. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) verwacht dat deze beslissing niet zal standhouden in de rechtbank. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) zei dat er een burgerlijk geschil is tussen de eigenaar en de buurman. Hij ontkende de raadsman van de buurman te zijn: de associatie met meester Schryvers bestaat niet meer sinds 1 januari 2020.


De raad keurde een stedenbouwkundige verordening goed om tijdelijke zelfstandige zorgunits te plaatsen in tuinen. Het gaat om kleine wooncontainers die in de tuin van een mantelzorger kunnen worden geplaatst. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) feliciteerde de meerderheid met dit initiatief, ook al is het experimenteel.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg om degelijke kledij met duidelijke opdruk te voorzien voor de gemachtigde verkeersopzichters. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) zei dat er degelijke jassen zijn aangekocht voor alle medewerkers. Enkele jassen met opdruk zijn te duur. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) zei dat het bedrukken van jassen niet veel kost.


Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) stelde vast dat er heel wat sociale woningen leeg staan. Zij vroeg of de gemeente hiervan op de hoogte is en of de gemeente hierover al contact heeft gehad met De Ideale Woning. Schepen Wouter Patho (N-VA) zegt dat de gemeente regelmatig contact heeft met De Ideale Woning. 19 van de 260 woningen staan leeg. 15 daarvan worden gerenoveerd, waardoor ze geruime tijd leeg staan. Drie zijn verkocht omdat de kosten voor renovatie te hoog zijn. Vier zijn gerenoveerd en worden terug verhuurd.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) vroeg of de Poolse verbroederingsgemeente Zakrzowek al gereageerd heeft op de brief die het Malse gemeentebestuur heeft verzonden als protest tegen het uitroepen als LGBT-vrije zone. Voorzitter Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat er geen reactie is ontvangen. De gemeente Malle heeft de brief ook gemaild aan bezorgde inwoners van Zakrzowek, om aan te tonen dat de gemeente Malle dit belangrijk vindt.


Raadslid Vervloet vroeg of er vervolgstappen worden gepland. Voorzitter Gerinckx antwoordde dat dit aan het Verbroederingscomité is, vermits de verbroedering is ontstaan vanuit de inwoners van de twee gemeenten, niet vanuit de politici. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) vond het niet zinvol om de banden te verbreken, omdat niet alle inwoners van Zakrzowek het eens zijn met de houding van de politieke meerderheid daar. Schepen Elisabeth Joris (DBM) zei dat een Malse school gevraagd heeft om een regenboogzebrapad aan te brengen. De gemeente gaat op zoek naar een geschikte locatie. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) zei dat elke verbroederingsactiviteit een officieel gedeelte omvat, waarin politici van beide gemeenten betrokken zijn. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) suggereerde om niet meer aan dergelijke officiële gelegenheden deel te nemen en elke kans te grijpen om het Malse standpunt tot uiting te brengen. Hij stelde voor om dit af te stemmen met het Verbroederingscomité. Burgemeester Hendrickx ging hiermee akkoord: we mogen dit niet blauw-blauw laten. Raadslid Gerd Peeters (DBM) wees er nog op dat Zakrzowek een volledig nieuw gemeentebestuur heeft, waarmee Malle nog geen contact heeft gehad. De brandweerkorpsen van beide gemeenten onderhouden wel goede contacten.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam tussen over het verkeer in de Talondreef. De gemeente plant weg- en rioleringswerken in de Talondreef, de Beukenlaan, de Beersendijk en een deel van de Smekenstraat. Er zijn heel wat bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners. Daaruit kwamen twee grote bezwaren naar voor: het rooien van bomen in de Beukenlaan en de verslechtering van de verkeersveiligheid in de Talondreef. Hij vroeg of het schepencollege maatregelen overweegt om het sluipverkeer en het vrachtvervoer tegen te gaan. Hij vroeg ook of het schepencollege verwacht dat de gemiddelde snelheid er zal toenemen en of het profiel van de straat zal wijzigen. Hij wilde ook weten of de gemeente een beleidskader voor gemeentewegen voorbereidt, zoals bepaald in het gemeentedecreet over de gemeentewegen.


Schepen Sanne Van Looy (N-VA) zei dat leden van het schepencollege deze week hebben samengezeten met de buurtbewoners. Over sommige zaken was er een akkoord, over andere niet. Voor verkeersmaatregelen verwees zij naar het mobiliteitsplan, dat in opmaak is. Zo wil zij in de Lange Dreef en de Molendreef de snelheid naar beneden halen. Er komen verkeersborden om het vrachtvervoer te weren. De verbreding van de straat is nodig om auto’s veilig te laten passeren. Er komen ook verkeersdrempels en asverschuivingen. Zij erkent de problemen en wil maatregelen nemen. Door de tijdelijke aanwezigheid van het vaccinatiecentrum in het Provinciaal Vormingscentrum is er eenrichtingsverkeer ingevoerd, wat een verademing is. Mogelijk is dat een oplossing voor de toekomst, al mag het probleem niet verplaatst worden.


Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat de gemiddelde snelheid zal dalen door de heraanleg van de kruispunten. De asverschuiving op het kruispunt van de Talondreef met de Lange Dreef maakt de bocht leesbaarder. De Talondreef wordt verbreed tussen de Smekenstraat en de Lange Dreef. In de Molendreef voelt hij zich als fietser het veiligst op het brede deel. De bedding van de Talondreef blijft hetzelfde; de samenstelling van het profiel wijzigt wel. Er komen grasdals naast de straat. Het steenpuin dat er nu ligt nodigt uit sneller rijden. De grasdals zullen de straat smaller doen lijken. Het is geen verplichting om een beleidskader voor gemeentewegen op te stellen. Mogelijk komen er paaltjes. In april of mei wordt het kruispunt van de Lange Dreef met de Meelhovens verhoogd. Indien tellingen uitwijzen dat het eenrichtingsverkeer een verbetering oplevert dan valt het te overwegen dit te bestendigen.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg of er al een voorbeeld is van een S-bocht die helpt. Na die bocht verhoogt men de snelheid. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat de snelheid in de bocht laag is. De maximaal toegelaten snelheid in de Lange Dreef wordt verlaagd van 70 naar 50 km/u. Raadslid Lauryssen merkte nog op dat er verkeersborden zijn weggenomen. Raadslid Dries De Vry (N-VA) vond een smal verkeerskussen met paaltjes ernaast niet zinvol.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) kaartte het slechte onderhoud van de hondenweide aan het gemeenteplein van Westmalle aan en vroeg of er nog andere locaties zijn onderzocht. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat er een afrastering besteld is en dat er nog geen bijkomende locaties gevonden zijn: het is niet gemakkelijk om buurtbewoners te overhalen.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page