top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2023

In deze raad zou beslist worden over de aankoop van het kasteel van Westmalle. Daar moest het jaarverslag van de politiezone voor wijken: dat agendapunt werd verplaatst naar de volgende gemeenteraad. De gemeenteraad besliste zelfs om het agendapunt over het kasteel als eerste punt te bespreken, omdat sommige raadsleden verwacht werden op een bijeenkomst van het bedrijvenpark.


De voorzitter gaf alle fracties één voor één het woord om hun standpunt toe te lichten. Al snel bleek dat de meerderheid verdeeld was: N-VA was voorstander van de aankoop, terwijl DBM en CD&V tegen de aankoop zouden stemmen.


N-VA vond de aankoop een belangrijke kans om waardevol erfgoed te vrijwaren en het park rond het kasteel open te stellen voor het publiek. Bovendien had de aankoop de steun van 77% van de 1343 inwoners die deelnamen aan de online bevraging. Burgemeester Sanne Van Looy en schepen Wouter Patho verdedigden de aankoop.


DBM en CD&V waren tegen omdat de aankoop, die de gemeente op termijn 4 miljoen EUR en met kosten voor een lening tot 7 miljoen EUR zal kosten, andere investeringen hypothekeert. Raadslid Dominique Defossez zei namens DBM dat zijn fractie met pijn in het hart zou tegenstemmen. Eigenlijk zou DBM het kasteel wel willen verwerven, maar het is voor zijn partij geen prioriteit in vergelijking met de dorpskernvernieuwing van Westmalle. Schepen van financiën Yannis Leirs maakte gewag van toekomstige investeringen in de dorpskernvernieuwing van Westmalle ten belope van 70 miljoen EUR. Het gaat om jeugdlokalen, culturele en sportinfrastructuur, een nieuw gemeentehuis en een nieuwe brandweerkazerne.


Raadslid Kris Mintjens hield namens OostWest een vurig pleidooi voor de aankoop. Dit is een unieke kans die zich maar een keer in een mensenleven voordoet. Hij betoogde dat er de laatste decennia in Westmalle niets is geïnvesteerd. Dit is een kans om ambitie te tonen, vond hij. Om de aankoop financieel haalbaar te maken, stelde hij voor om de gronden in eigendom van de gemeente te evalueren en er een aantal te verkopen, die geen meerwaarde zijn voor de inwoners van de gemeente.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) vond ook dat dit een unieke kans is die gemeente niet mag laten liggen.


Onafhankelijk raadslid Tom Lauryssen vond dat de financiële impact van de aankoop onzeker is en stemde daarom tegen.


Namens Progressief Malle sprak raadslid Alex Van Loon zijn steun uit voor de aankoop. In het verleden heeft hij investeringen in Kasteel de Renesse steeds gesteund. Ook hier gaat het over waardevol erfgoed en een prachtig park errond. De gemeente kan de aankoop financieel aan. Het probleem is niet de aankoop van het kasteel van Westmalle, maar de investeringen die gepaard gaan met de dorpskernvernieuwing van Westmalle. Het volledige programma van de dorpskernvernieuwing uitvoeren is volgens hem financieel niet haalbaar. Progressief Malle geeft de prioriteit aan nieuwe jeugdlokalen, een sportpark met een sporthal, een bibliotheek en een gemeenschapscentrum met een podiumzaal.


Raadslid Paul Van Ham zette het standpunt van OostWest nog kracht bij door te stellen dat er de afgelopen 25 jaar niets is verwezenlijkt.

Dat vond schepen Dries Van Dyck (DBM) onjuist: hij verwees daarbij naar de investeringen in De Notelaar in Oostmalle, ook naar de sociale woningen die daar zijn gerealiseerd.


Uiteindelijk werd de aankoop van het kasteel van Westmalle goedgekeurd met steun van N-VA, OostWest, Progressief Malle en Vlaams Belang. DBM, CD&V en Tom Lauryssen stemden tegen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam tussen bij het agendapunt over de buitengewone algemene vergadering van Pidpa. Hij zei dat er een historische fusie van Pidpa met Water-Link (het vroegere AWW) op til is. Er wordt al decennia gepoogd om die fusie rond te krijgen. Deze keer zou het kunnen lukken, omdat de kleinere gemeenten in de Kempen een meerderheid krijgen in de afdeling voor de waterzuivering. In de afdeling voor de watervoorziening zal de stad Antwerpen de meerderheid krijgen. Er is ook een hoger belang: de klimaatverandering zal ervoor zorgen dat er meer drogere periodes komen waardoor gemeenten beperkingen zullen invoeren op grondwaterwinning. Pidpa doet voornamelijk beroep op grondwater, terwijl Water-Link vooral oppervlaktewater wint. Door de fusie ontstaat de grootste watermaatschappij van Vlaanderen die 60% van het water in het gewest zal voorzien.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) stelde vragen over een parkeeronderzoek over het Bergplein. Dat zal met drones worden uitgevoerd en 14.520 EUR kosten. Hij vond het beter om te luisteren naar de omwonenden en de handelaars. Bovendien vond hij het niet kunnen dat er geen ruchtbaarheid aan mocht gegeven worden opdat het onderzoek niet zou kunnen worden gemanipuleerd.


Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) wil parkeerbeleid onderbouwen met objectieve gegevens. Tegenwoordig gebeurt dit niet meer door te turven, maar door foto’s genomen met drones. Het onderzoek is intussen uitgevoerd. De resultaten zullen worden gedeeld met de omwonenden, de handelaars en de raadsleden. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond dit weinig respectvol voor de omwonenden en de handelaars.


Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) vroeg of de gemeente andere plaspunten gaat voorzien, vermits de toiletten in de gemeentelijke gebouwen niet langer vrij toegankelijk zijn na de invoering van een badgesysteem. Schepen Dries Van Dyck (DBM) bevestigde dat de toiletten eigenlijk niet meer toegankelijk zijn. Hij zal bekijken hoe hieraan tegemoet te komen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of de nieuwe oversteekplaats aan de Kapelstraat (tegenover Albert Heijn) nog zal worden afgewerkt met stenen voor slechtzienden. Hij vroeg ook of het verkeersbord dat de dorpskern van Westmalle aanduidt, iets verder richting Oostmalle kan worden geplaatst, om de snelheid iets vroeger te doen afnemen. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat er geen stenen voor slechtzienden komen, omdat slechtzienden dan naar het fietspad zouden worden geleid. Er komen wel nog zogenaamde giraffenekken om de oversteekplaats zichtbaarder te maken. Hij gaat aan AWV vragen om de aanduiding van de dorpskern van Westmalle iets uit te breiden richting Oostmalle.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde ook vragen over de stelplaats van De Lijn aan de Antwerpsesteenweg. In het verkiezingsprogramma van N-VA en het bestuursakkoord van deze legislatuur staat de intentie om een andere plaats te zoeken voor de stelplaats. Hij vroeg of er alternatieve locaties zijn onderzocht en of er woningen komen op de huidige locatie. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd. Zij wil nog altijd de stelplaats verplaatsen omdat die volgens haar niet thuishoort in de dorpskern.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam terug op de werken die Elia uitvoert in Heikant Oost en het Klokkeven. Er is langs beide zijden een verkeersbord geplaatst om te waarschuwen voor de slechte staat van de weg. Over heel de lengte van de weg is er een rand in het midden, die op heel wat plaatsen zorgt voor verbrokkeling. Aan de kant van het Klokkeven is de fietsoversteek niet meer zichtbaar. Hij vroeg of de rijweg volledig zal vernieuwd worden en of de signalisatie van de oversteek kan worden beveiligd.


Schepen Yannis Leirs (CD&V) antwoordde dat de gemeente de rijweg volledig zal vernieuwen in 2025. Intussen zal de gemeente herstellingen uitvoeren waar nodig. De gemeente heeft aan Elia gevraagd om het budget dat werd besteed aan de herstelling van de rijweg over te maken aan de gemeente. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) zei dat de gemeente bij AWV een aanvraag indienen om de oversteek aan het Klokkeven beter te beveiligen. De huidige signalisatie is niet meer conform de wegcode: er komt een andere signalisatie in de plaats.


Raadsleden Tom Lauryssen (onafhankelijk) en Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) stelden vragen over de aankondiging in de pers dat de gemeente Malle de verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen gaat invoeren. Tom Lauryssen vroeg over hoeveel personen het gaat, hoe zij zullen worden begeleid, of de kosten uiteindelijk voor de gemeente zijn en waar de grens ligt met vrijwilligerswerk. Lennert Vorsselmans vond dat langdurig werklozen zo gestigmatiseerd worden en dat het verschil tussen werken en niet werken in op deze manier maar 82,30 EUR per maand bedraagt. Hij vroeg of er mensen bij zijn die in SWT zitten, of er een match is met vacatures in Malle, of de competenties van de betrokken personen in kaart worden gebracht en hoeveel Selab hieraan zal verdienen.


Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat er in Malle 3 plaatsen voor verplichte gemeenschapsdienst worden gecreëerd. De VDAB zal de personen selecteren die hiervoor in aanmerking komen. Het gaat over mensen die geen werkritme hebben. Raadslid Tinne Simons (CD&V) vulde aan dat dit vergelijkbaar is met werkplekleren, waarmee goede resultaten worden geboekt.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) nam de interpellatie over die Mieke Laenen (Progressief Malle) had ingediend over een panne met warm water in de sociale woningen van het Klaverveld, beheerd door De Ideale Woning. Het is al de derde keer deze maand dat de bewoners geen warm water hebben, deze keer in een verlengd weekend. Er zou pas na het weekend een technicus kunnen komen. De gemeente kan hier niets aan doen, maar hij vroeg of de gemeente druk kan zetten op De Ideale Woning om het probleem structureel aan te pakken.


Schepen Wouter Patho (N-VA) zei dat dit soort van problemen onder meer aan de basis liggen van de hervorming van de huisvestingsmaatschappijen. De Ideale Woning heeft een permanentiedienst waar bewoners problemen kunnen melden. De gemeente zal dit probleem aankaarten bij De Ideale Woning.


Verder besliste de raad om:

  • Het ruimtelijk uitvoeringsplan Speelhoven – Akker definitief vast te stellen

  • Een arbeidstrajectbegeleider aan te werven en te delen met de gemeente Zoersel


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page