top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2020

"Hebben wij hier ergens een verslag gemist?", nee hoor. De gemeenteraad van de maand oktober woonden we, net als OostWest, niet bij. We vroegen om de gemeenteraad digitaal te organiseren omwille van de hoge besmettingscijfers. De meerderheid weigerde, ondanks het feit dat meerdere raadsleden in quarantaine zaten en raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) in het ziekenhuis Covid-patiënten verzorgt en liever geen overbodige risico’s neemt.


De raad van 26 november 2020 vond opnieuw plaats in de feestzaal van De Notelaar, opnieuw met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. Deze keer was het mogelijk voor raadsleden om digitaal deel te nemen. De raadsleden van Progressief Malle en OostWest deden dat. Sommige raadsleden van de meerderheid vonden het digitaal vergaderen niet nodig: zij voelden zich veilig in De Notelaar. Dat nam niet weg dat deze hybride manier van vergaderen werkte: de raadsleden die van thuis uit deelnamen aan de raad werden getoond op een scherm in de zaal en in de zaal kon men horen wat zij zeiden. In de zaal werd gefilmd wie er aan het woord kwam. Dat kostte de gemeente €2500. Progressief Malle vraagt zich af of dit geen overbodige kosten zijn. Alle buurgemeenten vergaderen ondertussen online maar ook steden, waaronder de stad Turnhout. Daarnaast zijn de gemeenteraden vaak online en gratis te volgen door de inwoners, wat een transparant overleg in de hand werkt.


Inhoudelijk werden verschillende punten diepgaand besproken. Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) vroeg waar Malle vandaag staat met het realiseren van riolering en wat het streefcijfer is tegen het einde van de legislatuur. We volgen dit dossier op de voet gezien heel wat huizen in Malle nog niet op een riolering zijn aangesloten en afvalwater op die manier niet wordt gescheiden van regenwater. Hij wilde ook weten wanneer de afkoppeling van de Hoogstraatsebaan is voorzien. De rioleringen zijn sinds de heraanleg van de straat aanwezig maar de huizen zijn nog steeds niet aangesloten. Aanvullend vroeg hij of de hernieuwing van de riolering op het kruispunt en langs de Lierselei wordt voorzien. Hij vroeg ook naar de bedoeling van de werken aan het waterzuiveringsstation.Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat er 6 projecten zijn gepland, waardoor de rioleringsgraad toeneemt van 74% naar 79% tijdens deze legislatuur. Volgens hem is de Hoogstraatsebaan inmiddels wel in orde. Aan het zuiveringsstation zijn onderhoudswerken gepland in de eerste helft van 2021. Dat is een opmerkelijk antwoord wat de Hoogstraatsebaan betreft, want alles ligt klaar om de ontkoppeling in orde te maken maar de ontkoppeling is geen feit. De huizen zijn dus ondanks de aanwezigheid van de riolering, niet aangesloten.


De raad keurde een samenwerkingsovereenkomst met de eerstelijnszone Voorkempen goed om huisbezoeken uit te voeren om contact- en bronopsporing te vergemakkelijken. De gemeenten Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel gaan hiervoor eigen personeel inzetten.


De raad besliste ook om de handhaving van omgevingsvergunningen toe te vertrouwen aan intercommunale IGEAN. Daarbij gelden de volgende prioriteiten: reliëfwijzigingen, groenvoorzieningen of verhardingen met invloed op de beeldkwaliteit van onze gemeente en zonevreemde functiewijzigingen. Oppositiepartijen Progressief Malle en Vlaams Belang stemden tegen omdat zij vinden dat dit een kerntaak is van het gemeentebestuur. Op deze manier geeft de gemeente Malle controle uit handen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam terug op de verkavelingsaanvraag aan de Vogelsanck. De gemeenteraad weigerde op 28 mei 2020 het wegtracé en ook de opheffing van een buurtweg. Daarop had het schepencollege de verkavelingsvergunning geweigerd. De aanvrager ging in beroep bij de provincie en kreeg een vergunning om de verkaveling te realiseren, met uitzondering van 3 kavels gelegen op de buurtweg. Raadslid Van Loon wilde weten of het wegtracé effectief geweigerd was door het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020 en of de beslissing van de provincie juridisch correct was, vermits die daar geen rekening mee heeft gehouden. Raadslid Van Loon zocht dit eerder verder uit en ontving juridisch advies. Dat advies zegt dat de gemeenteraad wel degelijk een goedkeuring moet geven aan het wegtracé en het profiel van de weg, ook omwille van het decreet op de gemeentewegen van 2019. Daardoor is het mogelijk om met succes een beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als de gemeente dat niet wil doen, dan is het volgens raadslid Van Loon nodig om het BPA Haard-Meir tijdelijk op te heffen en een ruimtelijk uitvoeringsplan te maken waarin het deel aan de Vogelsanck wordt omgezet naar landbouwgebied. Er moet dan ook een planschaderegeling worden uitgewerkt voor de eigenaars van de gronden.


Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de gemeenteraad op 28 mei 2020 het wegtracé niet heeft geweigerd. Volgens haar was het bedoeling om enkel de afschaffing van de buurtweg te weigeren. Zij wil in het schepencollege het juridisch advies bestuderen. De meerderheid is niet bereid om de bestemming van de gronden te wijzigen via een ruimtelijk uitvoeringsplan omdat dit te veel geld zou kosten aan planschade. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond dit in tegenspraak met de bouwpauze die de meerderheid heeft ingeroepen tot 2021.Raadslid Van Loon (Progressief Malle) vroeg geen stemming over zijn voorstel om het BPA tijdelijk op te heffen, in afwachting van de bespreking van het juridisch advies in het schepencollege. Wordt vervolgd!


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) klaagde verkeersoverlast in de Zeepakker aan. Het gaat om tientallen grote en kleine vrachtwagens die dagelijks door de Zeepaker rijden. Lange vrachtwagens kunnen er moeilijk manoeuvreren, draaien vaak op opritten van woningen en rijden soms tot het einde van de Zeepakker en keren terug via de Leopold III-laan, wat een verkeersovertreding is. Kleine bestelwagens rijden geregeld aan een hoge snelheid door de Zeepakker, terwijl er een snelheidsbeperking van 50 km per uur geldt. De grote winkels op het bedrijventerrein zijn slecht ontsloten voor leveranciers. Vrachtwagens die via de Antwerpsesteenweg leveren, moeten achteruit het terrein oprijden, wat voor gevaarlijke toestanden zorgt op de Antwerpsesteenweg. Hij vroeg welke maatregelen er op korte termijn mogelijk zijn om de verkeerssituatie te verbeteren, bijvoorbeeld om leveringen te concentreren op bepaalde momenten van de dag, of meer controle door de politie. Hij vroeg ook hoe het bedrijventerrein en de winkels beter ontsloten kunnen worden voor leveranciers en voor voetgangers. Levering is voor bedrijven enorm belangrijk en moet voor hen op een veilige manier kunnen gebeuren. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het industrieterrein er al is sinds 1969. De gemeente heeft ook klachten ontvangen. Er is contact opgenomen met de ondernemingen. Geronika heeft gevraagd aan zijn leveranciers om niet met grote vrachtwagens te leveren. Op lange termijn worden alternatieven bekeken om het bedrijventerrein te ontsluiten. Het Vlaams gewest wil een zebrapad aanbrengen ter hoogte van de Kapelstraat. Het concentreren van de leveringen ziet de schepen niet zitten. De bedrijven hebben ook niet in de hand wanneer er wordt geleverd.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over het noodfonds dat de Vlaamse regering heeft opgericht ter ondersteuning van verenigingen die door de coronacrisis minder eigen inkomsten kunnen genereren. Malle kan aanspraak maken op 171.478,92 EUR. Hij vroeg of de gemeente intussen deze middelen heeft ontvangen, of er al een plan is om ze te verdelen, of er verenigingen zijn die in financiële nood verkeren en of zij aanspraak kunnen maken op voorschotten.


Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat de gemeente het bedrag heeft ontvangen. Verenigingen hebben niet alleen minder inkomsten, maar hebben ook lopende uitgaven en extra uitgaven om veilig te kunnen werken. De gemeente heeft de verenigingen bevraagd: 68 verenigingen hebben geantwoord. Zij vragen, in volgorde van belangrijkheid, logistieke ondersteuning, hulp bij het ‘corona-proof’ maken van infrastructuur, informatie en financiële ondersteuning. Het geld uit het fonds is tot dusver besteed aan investeringen die nuttig zijn op lange termijn, zoals watertappunten aan de sporthal, vaatwassers voor de jeugdhuizen en het gemeenschapscentrum en tenten en een shelter voor de uitleendienst. De jeugdverenigingen kregen eerder al een voorschot voor hun jeugdkampen. In de gemeenteraad van december zal een subsidiereglement worden voorgelegd om evenementen mogelijk te maken. De resterende middelen bedragen ongeveer 90.000 EUR. Sport- en muziekverenigingen met jeugdwerkingen hebben kosten voor hun begeleiders. Domein de Renesse en voetbalclub KVK Westmalle hebben aangegeven financiële noden te hebben.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of de gemeente Malle overweegt om voor inwoners boven 65 jaar een gele doos te voorzien, waarin hulpverleners bij dringende interventies informatie kunnen vinden over aandoeningen, allergieën en medicijnen. Zo’n doos wordt bewaard in de koelkast, een herkenbare plek waardoor hulpverleners veel tijd kunnen besparen. In heel wat steden en gemeenten werd dit reeds beslist. Ook de seniorenraad van Malle sprak het nut van de gele doos reeds uit. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat de seniorenraad dit voorstel als project heeft ingediend voor subsidiëring. Het project werd niet weerhouden omdat het nog verder moest worden uitgewerkt. Het schepencollege wil dit voorleggen aan de eerstelijnszone.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg wanneer het gemeentebestuur iets gaat doen aan het onveiligheidsgevoel door diefstallen, bedreigingen, afpersingen, milieudelicten en overlast op drukke plaatsen. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) heeft dit besproken met de korpschef van politie Voorkempen. Park de Renesse wordt regelmatig gecontroleerd. Er zijn al problemen sinds september in park de Renesse en de omgeving van jeugdhuis Malmejo. Wie de jongeren opmerkt, die de overlast veroorzaken, belt best onmiddellijk naar noodnummer 101 of 112. Het volstaat niet om dit te melden via sociale media.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) verwees naar zijn eerdere vraag om de gemeenteraad te streamen via het internet. De Vlaamse Overheid raadt aan om zoveel mogelijk digitaal te vergaderen. Ook voor de openbaarheid van de vergadering is het beter om te streamen, vermits er nu maximum 28 bezoekers zijn toegelaten in de foyer van De Notelaar. Hij vraagt zich ook af waarom de gemeenteraad niet volledig digitaal vergadert en of Malle de digitale boot mist. Schepen Dries Van Dyck (DBM) antwoordde dat het een keuze van de coalitie is om niet live te streamen. Digitaal vergaderen is technisch mogelijk, maar de meerderheid weigert. Volgens de schepen is er geen tegensprekelijk debat mogelijk wanneer men digitaal vergadert. De meerderheid kiest voor het hybride systeem, waarbij zoveel mogelijk raadsleden fysiek aanwezig zijn. Wie digitaal wil deelnemen, is dat toegestaan. Burgers kunnen de vergadering volgen in de foyer van de Notelaar. Daardoor is de openbaarheid gegarandeerd en hoeft live streaming niet. De meerderheid wil bekijken of de gemeenteraad in de toekomst kan worden gestreamd, van zodra de raad terug plaatsvindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis. Raadslid Van Ham (OostWest) begreep niet dat de gemeente niet kiest om volledig digitaal te vergaderen. Er is op wel een tegensprekelijk debat mogelijk via digitale weg. Bovendien lopen zijn er raadsleden die tot de risicogroep behoren omwille van hun hoge leeftijd. Progressief Malle gaat akkoord met OostWest en begrijpt niet waarom Malle halsstarrig vasthoudt aan oude systemen. Heel de wereld vergadert sinds half maart online, er worden congressen online georganiseerd en zelf seniorenraden gaan in verschillende gemeenten online door. We begrijpen dus niet waarom de gemeente weigert volledig digitaal te gaan en dus iedere gemeenteraad liever €2500 betaalt voor technische ondersteuning van het tweeledig systeem.


Raadslid Thierry Van der Straten-Waillet (CD&V) zei zich als oudste raadslid veilig te voelen in De Notelaar. Raadslid Kim Geysen (DBM) en voorzitter Dirk Gerinckx (N-VA) hebben een beroep waarbij zij in contact komen met jonge mensen en vinden deze manier van vergaderen veilig. Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) stipt terecht aan dat zij in haar job als verpleegster in het ziekenhuis al te veel mensen zag overlijden aan Corona en wil alle risico’s vermijden. Ze benadrukte dit fors en vindt het haar verantwoordelijkheid om zeker geen besmettingen door te geven in een grote zaal.


Schepen Wouter Patho (N-VA) gaf nog een stand van zaken van het aantal besmettingen in woonzorgcentrum Ter Bleeke. In totaal werden 8 bewoners en 16 personeelsleden besmet, maar gelukkig zijn er geen ernstig zieken.


Verder besliste de raad:

- Het subsidiereglement voor maatschappelijk versterkende projecten voor het jaar 2021 uit te breiden naar ondernemers

- Het nieuwe huishoudelijk reglement van de mondiale raad goed te keuren

- De samenwerkingsovereenkomst voor de kinderfietsuitleendienst in Bethanië (Zoersel) te verlengen

- Vanaf 1 januari 2021 een mantelzorgpremie van 20 EUR per maand in te voeren.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page