top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28/10/2021

Omwille van stijgende besmettingscijfers vond de raad opnieuw plaats in De Notelaar.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg hoe de situatie in Malle is. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat er twee besmettingshaarden zijn en er ook besmettingen zijn in enkele scholen. De situatie is onder controle en het ziekenhuis is niet overbevolkt.

Vooraf gaf het 11.11.11-comité toelichting over de campagne van dit jaar: investeer mee in een betere wereld.


De raad nam kennis van het ontslag van schepen Sanne Van Looy (N-VA), die vanaf 1/1/2022 burgemeester wordt. De raad besliste vervolgens om het opengevallen schepenmandaat in te vullen; dat is strikt genomen niet nodig, maar de raad besliste toch om een vijfde schepen aan te stellen. Die moet nog wel de eed afleggen.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg of dit nodig is, omdat er op de agenda’s van de afgelopen raden niet veel punten stonden. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat er wel veel punten op de agenda van het schepencollege staan en dat er veel activiteiten zijn. Raadslid Van Ham repliceerde dat in de vorige legislatuur een schepen buiten spel werd gezet en dat dat toen ook lukte. De burgemeester was het er niet mee eens dat dat toen vlot liep.


Het volgende punt op de agenda was de bespreking van het gemeentelijk klimaatactieplan.

 1. Schepen Wouter Patho (N-VA) zei dat dit zeer actueel is: binnenkort start de klimaattop in Schotland. Het gemeentelijk klimaatactieplan bevat realistische doelstellingen. Het is gebaseerd op een voorzet van de provincie Antwerpen en IGEAN en het kwam tot stand na consultatie van adviesraden en burgers. Het is wetenschappelijk onderbouwd door inbreng vanuit Vlaanderen en het VITO. Het referentiejaar voor dit plan is 2012. De gemeente Malle wil de uitstoot van CO2 terugdringen met 40% tegen 2030. Er staan ook maatregelen in om de gemeente aan te passen aan het veranderende klimaat.

 2. Om de uitstoot van de eigen organisatie te verminderen, rekent de schepen vooral op het project op site West en op meer LED-verlichting: alle openbare verlichting zou moeten aangepast zijn tegen 2030. De gemeente wil de verharding van oppervlakten verminderen en meer bebossen. Er is een grote inspanning nodig om de dorpskernen klimaatneutraal te maken: dat kan via renovatiepremies. Om de impact van mobiliteit verkleinen rekent hij op het mobiliteitsplan. De publieke ruimte moet daarvoor worden heringericht en hij vraagt zich af of alle gezinnen een 2de gezinswagen nodig hebben.

 3. Voor lokale hernieuwbare energie kijkt hij naar debatten op andere beleidsniveaus. Dat neemt niet weg dat er ook groene stroom kan worden opgewekt via zonnepanelen. Om de uitstoot van het industrieterrein te verminderen, wil hij ondernemers informeren en begeleiden. De uitstoot van de landbouwsector neemt toe: daarover wil hij in gesprek gaan met de sector. Tenslotte wil de gemeente de lokale en circulaire economie stimuleren: meer sorteren en recycleren, meer lokale productie en seizoensgebonden consumptie.

 4. Schepen Patho wees erop dat dit klimaatactieplan een basisdocument is: we kunnen morgen al een nieuw hoofdstuk schrijven. Dit was de gemakkelijkste oefening, nu komt het erop aan om acties uit te voeren. Hij zei dat de gemeente wordt bijgestaan door burgers die heel wat kennis hebben en daar professioneel rond werken. Hij wil een lokaal klimaatforum opstarten vanaf januari 2022, waarop acties kunnen worden geëvalueerd en ideeën worden aangereikt.

 5. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) was blij dat de gemeente een klimaatbeleid wil voeren. Er staan heel wat zinvolle acties in het klimaatactieplan. Maar volgens hem zijn ze niet voldoende om de gestelde doelstellingen te bereiken. Daarom deed hij enkele suggesties om het klimaatactieplan aan te vullen. De inspiratie daarvoor kwam onder meer van het klimaatactieplan van de gemeente Zoersel. Die gemeente is al twee jaar bezig met klimaatbeleid. Raadslid Van Loon vindt de ambitie om het ruimtebeslag in de gemeente Malle te halveren tegen 2030 en het ruimtebeslag te stabiliseren tegen 2040 niet ambitieus genoeg. Hij stelde voor om het ruimtebeslag al tegen 2030 te stabiliseren, net zoals de gemeente Zoersel zich tot doel stelt. De gemeente Zoersel screent bestaande RUP’s en BPA’s op voorschriften die de klimaatdoelstellingen ondermijnen, o.a. op het vlak van verhardingen, parkeernormen, hernieuwbare energie, stookplaatsen en isolatietoepassingen. De gemeente Zoersel stelt ook een hitteplan op. Hij vindt het sensibiliseren en informeren van private eigenaars zinvol, maar onvoldoende. De gemeente Zoersel gaat hierin verder, door concrete renovatieprojecten op te starten en wijkbudgetten toe te kennen. Raadslid Van Loon noemde het realiseren van een modal split van 40-60 op de gemeentelijke en gewestwegen ambitieus. Dat komt neer op 40% duurzame verplaatsingen tegen 2030. De voorziene acties zijn zinvol maar onvoldoende om deze doelstelling te verwezenlijken. Het lijkt Progressief Malle beter om niet te wachten op het nieuwe mobiliteitsplan en nu al werk te maken van verkeerscirculatieplannen (zoals men in Zoersel doet). Of om nu al vrachtvervoer uit de kernen te weren met behulp van camera’s (de zogenaamde vrachtwagensluizen).

 6. Het hoofdstuk over lokale duurzame energie vond hij te beperkt. Het klimaatactieplan van Zoersel voorziet meer effectieve maatregelen, zoals nagaan waar er warmtenetten kunnen worden aangelegd, bij grote projecten een verplichting opleggen tot het verwarmen op hernieuwbare energie en voor nieuwe projecten van hernieuwbare energie een minimum percentage burgerparticipatie opleggen. Vermits Malle beschikt over een groot industrieterrein, verwacht hij meer concrete acties rond duurzaam ondernemen, zoals het aanleggen van een warmtenet op het industrieterrein. De gemeente Zoersel overlegt met bedrijven over het nemen van initiatieven om hun patrimonium energiezuiniger te maken en sensibiliseert handelaars over het verlichten van de etalage en het sluiten van de deuren.

 7. Raadslid Van Loon wilde ook nog weten of het gemeentebestuur overweegt een medewerker aan te werven voor het coördineren van het klimaatbeleid. Wat dat laatste betreft, antwoordde schepen Patho dat dit deel uitmaakt van de budgetbesprekingen. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) benadrukte dat het kwaliteitsplan verregaande consequenties heeft: de gemeente is inzake ruimtelijke ordening een ommekeer aan het realiseren en maakt zich daarmee niet populair. Om de groenblauwe netwerken te kunnen realiseren, moet de gemeente rekening houden met eigendomsstructuren. Zij wil wachten tot er zich opportuniteiten voordoen. Het is veel werk om RUP’s en BPA’s aan te passen. Momenteel mist de gemeente flexibele instrumenten op het vlak van ruimtelijke ordening. Zij ziet kansen in handhaving rond verharding, bv. het verharden van voortuinen.

 8. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) zei dat het zwakke punt van het kwaliteitsplan de juridische afdwingbaarheid is. Hij pleit voor een update van het ruimtelijk structuurplan, dat dateert van 2000. Schepen Van Looy beaamde dat er inderdaad nood is aan een nieuw ruimtelijk beleidsplan, maar zij gaf de prioriteit om snel het instrument van het kwaliteitsplan te hebben. De gouverneur vond dat een goed plan.

 9. Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg hoeveel het klimaatactieplan zal kosten per inwoner. Schepen Patho antwoordde dat heel wat acties al zijn opgenomen in het meerjarenplan. Alleszins zullen de belastingen er niet voor stijgen. Raadslid Lauryssen zei dat renovaties voor veel mensen niet betaalbaar zijn. Schepen Patho stelde dat het isoleren van woningen zorgt voor een daling van de energiekosten.

 10. Raadslid Lauryssen had het ook nog over de dalende inkomsten van landbouwers en het verdwijnen van landbouwgrond. Schepen Patho wees op de trend om meer paarden te houden en op de intensieve landbouw. Raadslid Van Loon wees ook op de trend om paardenpistes te verharden. Zo’n ingreep vergt een omgevingsvergunning, stelde schepen Van Looy. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) wees erop dat renovatiepremies een voorinvestering vergen. Zij vroeg of er een renovatiefonds kan worden opgericht. Schepen Patho verwees naar het Vlaams renovatiepact. Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) wees erop dat heel wat renovatiepremies de laatste jaren zijn afgebouwd.

Uiteindelijk werd het klimaatactieplan goedgekeurd, met onthouding van de oppositie.


Het volgende punt op de agenda was de vaststelling van een wegtracé voor het afsplitsen van een kavel voor een vrijstaande eengezinswoning in de Elzenlaan/Hickendorfdreef. Er waren enkele bezwaarschriften ingediend, waaruit bleek dat niet alle bomen die op het perceel aanwezig zijn, op het plan zijn aangeduid. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) verzekerde dat bij het afleveren van de vergunning de waardevolle bomen maximaal zullen worden gevrijwaard.


De raad besliste om het werkingsgebied voor de vorming van een toekomstige woonmaatschappij Antwerpen Midden en Noord goed te keuren. De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel willen samen zo’n woonmaatschappij oprichten, wat een fusie is tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een sociaal verhuurkantoor.

Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) wees op het negatief advies van De Ideale Woning, de sociale huisvestingsmaatschappij waar Malle nu in vertegenwoordigd is. Hij vroeg zich ook af waarom dit nu zo snel moet worden beslist: het decreet dat de toekomstige woonmaatschappijen regelt werd pas in september 2021 goedgekeurd. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat dit een grote impact heeft op De Ideale Woning, ook trouwens op Arro. Op termijn zal deze hervorming leiden tot een efficiëntere werking. Zij wil de bezorgdheden van De Ideale Woning meenemen. Raadslid Van Loon zei dat Progressief Malle zal tegenstemmen omwille van de bezorgdheid van De Ideale Woning en omwille van het beleid van de Vlaamse regering, waardoor kwetsbare personen die geen 5 jaar in de gemeente gedomicilieerd zijn, uitgesloten zullen worden van sociale huisvesting. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) zei dat OostWest zal tegenstemmen omwille van de duidelijke kritiek van De Ideale Woning. Het voorstel werd goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) had een bijkomend agendapunt ingediend over overlast en nachtlawaai in de buurt rond De Schaggelen. Hij verwees naar klachten van een buurtbewoner, naar aanleiding van de heropening van ’t Hofke en The Missing Link. De klachten gaan over geluidsoverlast door de muziek van deze twee danscafés, geluidsoverlast door bezoekers op straat en muziekinstallaties van auto’s en over afval dat wordt achtergelaten. Al in 2011 waren er gelijkaardige klachten van buurtbewoners. Toen zijn er vergaderingen georganiseerd door de burgemeester, waarin in aanwezigheid van de buurtbewoners afspraken werden gemaakt tussen de uitbaters, de politie en het gemeentebestuur om de overlast aan te pakken. Die afspraken gingen over het isoleren van de danscafés, het inzetten van stewards op straat, controles door de politie, het opruimen van zwerfvuil en aangepaste parkeerregelingen. Raadslid Van Loon diende hierover agendapunten in, in 2012, 2013, 2014 en 2017. In 2017 stelde hij vast dat de afspraken niet meer werden nagekomen. Vandaag stelt hij dat opnieuw vast. Meer nog, toen hij in de gemeenteraad van 30 september 2021 aan de burgemeester voorstelde om opnieuw in overleg te gaan met de buurtbewoners, leek de burgemeester een afwachtende houding aan te nemen. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) nam een afwachtende houding aan omdat er op dat moment nog niet veel klachten waren. Door de coronacrisis zijn beide zaken dicht geweest, waardoor er rust in de buurt was. Hij vindt dat er wel wat mag beleefd worden in de dorpskern van Westmalle. De nieuwe inwoner die daar is komen wonen, wordt nu met de danscafés geconfronteerd. Intussen zijn er bijkomende klachten van andere buurtbewoners. De burgemeester heeft een overleg georganiseerd met de politie, de gemeentelijke diensten en de buurtbewoners. Er kan inderdaad overlast ontstaan, maar hij vraagt ook begrip en verdraagzaamheid van de buurtbewoners. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) verwees naar de klacht van een andere buurtbewoner, die stelt dat na 23 uur het rokersterras een ‘zuipersterras’ wordt en dat de politie geen PV’s zou mogen opmaken, omdat dit van bovenaf verboden wordt.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vroeg een stand van zaken over de aanplantingen van bomen in de Jan van Renesselaan. Bij rioleringswerken werden de laanbomen er gerooid. Na herhaaldelijke tussenkomsten van Progressief Malle, besliste de gemeenteraad op 17 december 2018 dat er terug bomen zouden worden aangeplant. Zij wilde weten waarom er sindsdien nog niets is gebeurd, wanneer de bomen zullen worden geplant en welke soort dat zal zijn, welke communicatie er naar de buurt zal worden gevoerd, welke tussenplant er wordt voorzien vermits de oudere bomen moeten worden geflankeerd en hoe de gemeente in de toekomst dergelijke problemen wil vermijden. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat er nu intensief wordt gebouwd in de buurt. Er zijn dus veel camionettes van de bouwwerven. De gemeente gaat er kleine bomen plaatsen: 9 krentenbomen. De aanplanting is gepland in de winter van 2022. Hij verwijst naar het laanbomenplan om problemen in de toekomst te vermijden. Raadslid Dewaelheyns zei dat de aannemer de bomen had moeten laten staan. Nu kunnen er geen grote eiken meer komen maar komen er krentenbomen. Het is goed dat de Mostheuvellaan zal worden gevrijwaard; De Jan van Renesselaan was ook een laan rond het kasteel.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) stelde vragen over de monitoring van stijgende lidgelden van Malse verenigingen. De Vlaamse regering stelde 171.478,92 EUR ter beschikking aan Malle vanuit het corona noodfonds ter ondersteuning van verenigingen die minder eigen inkomsten konden genereren. Progressief Malle ving op dat er lidgelden zouden worden verhoogd. Raadslid Dewaelheyns vroeg of het gemeentebestuur zicht heeft op de stijgende lidgelden en waarom ze worden verhoogd. Ze wilde ook weten welke prognose de gemeente ziet voor 2022 en welke acties de gemeente voorziet om de lidgelden betaalbaar te houden voor kwetsbare burgers. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat er veel verenigingen zijn in Malle. In de zomer van 2020 was er een bevraging van de sportverenigingen, waaruit vooral nood aan steun op logistiek en infrastructureel vlak bleek. 12% gaf aan hun lidgelden te zullen verhogen. De gemeente bevraagt de verenigingen niet over hun lidgelden. Er wordt een praatcafé gepland om naar de impact van de coronacrisis te vragen. Alle verenigingen passen de vrijetijdspas toe. Er is ook een tweedehandsbeurs voor voetbalkleren. Schepen Dries Van Dyck (DBM) vulde aan dat als verenigingen samenwerken met de gemeente voor een socioculturele activiteit, zij met de vrijetijdspas werken. Muziekverenigingen voorzien gratis muziekinstrumenten.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) stelde ook nog vragen over het vuilbakkenplan en de ondersteuning van Mooimakers om zwerfvuil tegen te gaan. Zij wilde weten of medewerkers van het gemeentebestuur een opleiding hebben gevolgd en hoe de gemeente zwerfvuil wil aanpakken. Zij wilde ook weten of de gemeente Malle zich intussen wil aansluiten bij de Statiegeldalliantie, zoals de gemeenten Zoersel, Rijkevorsel, Lille en Vosselaar. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat medewerkers van de milieudienst en de dienst openbare werken een opleiding volgen in het najaar van 2021. De medewerkers steken heel wat energie in het leegmaken van vuilbakken. De tijd van sensibiliseren is voorbij: de schepen kondigde aan dat er boetes komen voor wie zwerfvuil achterlaat. Statiegeld kan voor hem een oplossing zijn. Hij heeft het er nog niet over gehad in het schepencollege. Vlaams minister Demir volgt het pad van beboeten. In 2023 evalueert de Vlaamse regering de aanpak en dan wordt mogelijk statiegeld ingevoerd. Aanvullend vroeg raadslid Tom Lauryssen wanneer IGEAN nieuwe glascontainers zal plaatsen. Schepen Patho antwoordde dat dit in november zal gebeuren.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) stelde vragen over het cohousing project Dendra in de Akkerstraat. Het gaat om de aanvraag van omgevingsvergunning voor een woonerf met 71 eengezinswoningen, een buurthuis, een werkhuis, een serre, 60 carports, een zwemvijver en wadi’s, een speeltuin, een paapgooi/petanque-terrein en een parking voor 39 auto’s en 11 fietsen. Op de website van het project kunnen er woningen gereserveerd worden. Het lijkt raadslid Van Ham sterk dat de initiatiefnemers zoveel tijd en geld investeren zonder enige zekerheid dat het project zal slagen. Hij vroeg welke boodschap de initiatiefnemers hebben gekregen vanwege het schepencollege en de administratie. Hij wilde ook weten of de Gecoro het project al heeft besproken en wat de houding van de meerderheid is. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) zei het straf te vinden dat dit zo gecommuniceerd wordt. Bij de voorbespreking is meegegeven dat dit project nog niet ontwikkelbaar is conform de woonbehoeftestudie en dat dit niet past in het kwaliteitsplan. Het dossier is ingediend en volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt tot 9/11/2021 en er kunnen bezwaren worden ingediend. De Gecoro heeft het project ongunstig geadviseerd. De meerderheid kant zich tegen de verstedelijking van Malle, zeker op die plek. Het kwaliteitsplan beoogt kernversterking binnen de huidige kernen. De schepen vroeg wat de houding van de oppositie is over dit project. Raadslid Van Ham antwoordde dat OostWest tegen deze ontwikkeling op deze plek is. Gezien de tijd die de initiatiefnemers erin steken, lijken zij zeker van hun zaak. Raadslid Alex Van Loon zei dat Progressief Malle zich aansluit bij het standpunt van de meerderheid. Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) sloot zich hierbij aan.


Bij de mededelingen gaf raadslid Gert Peeters (DBM) mee dat de provincie waartoe de Poolse gemeente Zakrzowek behoort (en met wie Malle is verbroederd), heeft beslist om niet langer LGBT-vrije zone te zijn.

Raadslid Alain De Laet (OostWest) vroeg wat er in de plaats komt van de achterbouw van het voormalige schoolgebouw aan De Notelaar. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het schoolgebouw zelf wordt gerenoveerd. Er komen 6 lofts.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) signaleerde dat er een nieuw soort synthetische drugs rondgaat in de scholen. Hij vroeg of het zinvol is om de jeugdverenigingen in te lichten. Schepen Elisabeth Joris (DBM) was hiervan op de hoogte. Zij heeft contact opgenomen met de schooldirecties. Zij vindt het geen slecht idee om de verenigingen op de hoogte te brengen. Er is een project samen met Arktos, waarin de vinger aan de pols wordt gehouden bij de jongeren.


Op de raad voor maatschappelijk welzijn was er eigenlijk slechts één agendapunt, ingediend door raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle). Hij had het over problemen bij het beheer van sociale woningen door De Ideale Woning.

 • Progressief Malle is in het verleden meermaals tussengekomen over het wanbeheer van sociale woningen door De Ideale Woning. Dat ging over constructiefouten en defecte liften in De Notelaar, maar ook over de nagelnieuwe sociale woningen in de Zonnedauwlaan (Klaverveld). In zijn laatste tussenkomst als raadslid had Walter Vermeylen het nog over geurhinder in de sociale woningen in het Klaverveld omwille van ontbrekende filters op de waterafvoerbuizen.

 • Nu is recent gebleken dat de lift van de nieuwe sociale woningen in het Klaverveld defect is. Een bejaarde dame heeft op de overloop een stoel geplaatst omdat zij niet in één keer de trap op raakt naar haar appartement. Ook de poort van de parkeergarage werkt niet meer.

 • Bovendien vernam ik dat ook de woningen die De Ideale Woning heeft gebouwd aan Huize Walden, gebreken vertonen. De visitatiecommissie van de Vlaamse overheid deed een visitatie in 2019 bij De Ideale Woning. In het verslag van die visitatie staat dat de belangrijkste verbeterpunten gaan over de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving, het prijsbewust bouwen, het beheersen van de kosten (hoge frictieleegstand) en een goed financieel plan als management-instrument.

De Ideale Woning worstelt met de performantie van haar opvolgingssystemen, wat onontbeerlijk is om de kwaliteit van het patrimonium naar een hoger niveau te brengen. Doordat de coördinatie van de renovaties niet optimaal verloopt en de communicatie met de klantendienst beter kan, kampt De Ideale Woning met een hoge structurele leegstand en frictieleegstand. De Ideale Woning nam maatregelen om de frictieleegstand te verminderen, maar moet ook versneld werk maken van grotere renovatieprojecten per straat of per wijk en minder individuele woningen. Gezien de financiële impact van de overschrijdingen van de bouwkost bij renovatieprojecten, raadt de visitatiecommissie aan versneld een planmatige renovatiepolitiek uit te werken en deze beter af te stemmen op de toewijzingen.


Uit het toch wel zeer kritische verslag van de visitatiecommissie leidde raadslid Van Loon af dat De Ideale Woning er niet in slaagt de haar toegewezen kerntaken uit te voeren. Het management van De Ideale Woning schiet volgens hem ruim te kort. Wat Progressief Malle betreft is de maat vol. Raadslid Van Loon heeft gevraagd dat een vertegenwoordiger van De Ideale Woning uitleg zou geven aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Vermits die vertegenwoordiger niet aanwezig was, beperkte hij zich tot de vraag wie de politieke verantwoordelijkheid opneemt voor het wanbeheer bij De Ideale Woning. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat dit niet het forum is om afgevaardigden te horen om verantwoording af te leggen. De gemeente heeft afgevaardigden om de boodschap over te brengen in de algemene vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij. Het schepencollege heeft de vragen van raadslid Van Loon overgemaakt aan De Ideale Woning.

Wat de technische problemen betreft, moeten we voorzichtig zijn: de indruk mag niet gewekt worden dat de gemeente verantwoordelijk zou zijn. De bevoegde schepen wordt hierover gecontacteerd, terwijl er specifieke procedures zijn voor klachten. Uiteindelijk kunnen bewoners zich tot de vrederechter of de ombudsdiensten wenden. In De Notelaar is de gemeente wel mede-eigenaar en kan de gemeente rechtstreeks problemen aankaarten.


Schepen Wouter Patho (N-VA) zegt dat de gemeente en het OCMW willen waken over de eigen verantwoordelijkheid. Hij is wel bezorgd over de klachten. Het probleem met de lift in het Klaverveld is intussen opgelost. De lift in De Notelaar is lang defect geweest, totdat de gemeente zelf het initiatief heeft genomen om het op te lossen. Het schepencollege wil de aangehaalde bezorgdheden overmaken aan de voorzitter van de raad van bestuur.


Raadslid Van Loon wees erop dat het hier gaat om kwetsbare inwoners van de gemeente Malle, die bovendien zijn gehuisvest in sociale woningen gefinancierd met belastinggeld. Dus is het logisch dat zij zich bij problemen wenden tot de verkozenen in de gemeenteraad. Hij bedankte het schepencollege om de vragen en bezorgdheden door te geven aan De Ideale Woning en hij hoopt dat de raad van bestuur ze ter harte zal nemen.
Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page