top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28/4/2022

De raad besliste meerderheid tegen oppositie tot de definitieve onteigening van het voormalige winkelpand ‘Oogappel’ aan de Antwerpsesteenweg in Westmalle. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) zei dat er veel is geprobeerd om tot een vergelijk met de eigenaar te komen maar dat die pogingen niets hebben opgeleverd. Raadsleden Paul Van Ham (OostWest), Alex Van Loon (Progressief Malle) en Wim Vervloet (Vlaams Belang) vonden dit niet de manier om dit probleem op te lossen, ook al vonden zij ook dat er wel iets moet gebeuren.


De raad sloot een samenwerkingsakkoord met Bosgroep Kempen Noord om een bos aan te planten in de Leemstraat. Raadslid Yannis Leirs (CD&V) vroeg hoe de buurt zal worden betrokken bij het onderhoud, na de aanplanting van het bos. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat het een bos voor de buurt is en dat met de bosgroep is afgesproken dat er vrijwilligers kunnen helpen bij het beheer. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) merkte op dat het perceel in woonuitbreidingsgebied ligt. Schepen Patho antwoordde dat dit perceel niet in aanmerking komt voor ontwikkeling. Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) betreurde dat een perceel dat nu gebruikt wordt voor landbouw, verloren gaat voor de landbouw. Schepen Patho zei dat de gemeente geen gebied wil bebossen dat wordt gebruikt door professionele landbouw. Dat is hier niet het geval. Raadslid Lauryssen vroeg of het bos kan gebruikt worden als speelbos. Schepen Patho antwoordde dat dit bos in de woonkern ligt. Van zodra de bomen voldoende gegroeid zijn, kan er een pad doorheen worden gelegd. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond het een goede zaak om een bos aan te leggen in de woonkern, want het is intussen wetenschappelijk aangetoond dat groen in de omgeving een positieve invloed heeft op de gezondheid.


De raad besliste om de redactionele begeleiding en de lay-out van De Malse Courant uit te besteden voor 52.000 EUR per jaar (inclusief btw). Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond dat duur, als je weet dat de gemeente over een uitgebouwde communicatiedienst beschikt. Als je het drukken erbij telt, kost een editie van De Malse Courant 7000 à 8000 EUR. Hij stoort zich ook aan de promotie voor schepenen in De Malse Courant. Schepen Dries Van Dyck (DBM) zei dat uit een bevraging van de inwoners blijkt dat De Malse Courant door 80% van de inwoners wordt gelezen. De nieuwe look & feel wordt gewaardeerd. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vroeg waarom De Malse Courant nu maandelijks wordt uitgegeven, terwijl dit vroeger maandelijks was. Schepen Van Dyck antwoordde dat de cultuurgids apart werd uitgegeven, ook tweemaandelijks. De bevraging wees uit dat de voorkeur uitgaat naar 1 maandelijks magazine waarin de cultuuragenda is opgenomen. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) vulde aan dat de aankondiging voor ruimtelijke uitvoeringsplannen sneller kan door de maandelijkse uitgave. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond een maandelijkse editie van De Malse Courant ook beter.


De raad besliste om een ereloonovereenkomst aan te besteden voor de vernieuwing en herstelling van wegen op het industrieterrein. Er zal ook een fietspad worden aangelegd op het industrieterrein. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vond het bedrag dat voor communicatie wordt uitgetrokken (50.000 EUR inclusief btw) hoog. Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat dit nodig is voor zo’n groot project. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg waarom intercommunale IGEAN dit niet doet, als beheerder van het industrieterrein. Schepen Jordens antwoordde dat IGEAN een minder actieve rol vervult.

Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) was blij dat er een fietspad komt op de Nijverheidsstraat. Worden er op de andere straten ook fietspaden voorzien? Schepen Jordens antwoordde dat er nog uitspraken zijn gedaan over de andere straten. Raadslid Dewaelheyns vroeg zich ook af hoe de fietspaden zullen aansluiten op de tangent. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of er ook voetpaden worden voorzien. Schepen Jordens antwoordde dat er wordt overwogen om fietsenstallingen te voorzien aan de bushaltes. Mogelijk zullen de bedrijven fietsen voorzien voor hun werknemers.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) stelde vragen over een defecte frigo in gemeenschapscentrum Alice Forceville. Die is al 4 maanden stuk. Het getuigt van weinig respect voor de verenigingen die de gemeente cultureel en sociaal doen openbloeien. Zoals de burgemeester het verwoordde in haar toespraak op de dorpsreceptie: SAMEN betekent heel wat voor Malle. Raadslid Dewaelheyns vroeg welke stappen er zijn ondernomen om dit probleem op te lossen en op welke manier de verenigingen op de hoogte zijn gebracht. Schepen Dries Van Dyck (DBM) vond het kort door de bocht dat de gemeente de verenigingen niet zou ondersteunen. De frigo is 2 maanden geleden stuk gegaan. Als alternatief werd een koelkist voorzien. De koeling wordt op korte termijn vervangen. De zaalwachters hebben de verenigingen begeleid. Het gemeentebestuur heeft de nodige tijd genomen om een oplossing te bieden.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over de aanleg van het hopinpunt van De Lijn aan de Turnhoutsebaan. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) zei in de vorige gemeenteraad dat de middenstand betrokken werd en akkoord ging met het plan zoals voorgesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Volgens raadslid Van Loon klopt dat niet: de Middenstandsraad, Middenstand Oostmalle en de handelaars van de Turnhoutsebaan werden niet betrokken. De Middenstandsraad heeft volgens hem zelfs nog geen standpunt ingenomen. De conclusie van raadslid Van Loon was dat schepen Gerinckx hierover heeft gelogen. Nochtans heeft Middenstand Oostmalle in de Middenstandsraad meermaals gevraagd wat de stand van zaken was. Telkens was het antwoord van het gemeentebestuur dat er geen verdere ontwikkelingen waren. Er is ook rechtstreeks aan De Lijn gevraagd wat de stand van zaken was. De Lijn antwoordde op 28 april 2021 dat men zijn informatie moet halen bij het gemeentebestuur. Vandaag ligt er een ontwerp, waarvoor op korte termijn een bouwvergunning zal worden gevraagd. Er kunnen enkel bezwaren worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Raadslid Van Loon vindt dat geen behoorlijke manier van werken: het is de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om participatie te organiseren over projecten van AWV.

Inhoudelijk klagen handelaars van de Turnhoutsebaan over een te beperkte laadzone voor leveranciers, die voor sommige handelszaken te ver af ligt. Zij verwachten ook dat het aantal voorziene parkeerplaatsen niet zal volstaan. Raadslid Van Loon stelt zich ook vragen bij de verkeersafwikkeling. Bussen die van Turnhout komen en verder rijden richting Westmalle moeten de rijbaan twee maal kruisen om het hopinpunt in te rijden. Hij wilde weten of het ontwerp nog kan worden aangepast vooraleer de bouwvergunning wordt aangevraagd. Hij vroeg ook wat het effect is op de doorstroming wanneer bussen twee maal de rijbaan moeten kruisen. En hij vroeg hoe de meerderheid de participatie rond mobiliteit ziet vermits de Morama wordt afgeschaft. Tenslotte zei hij dat zijn fractie op dit moment geen vertrouwen meer heeft in schepen Gerinckx, vermits hij gelogen heeft over de betrokkenheid van de middenstand. Zijn fractie vraagt het ontslag van schepen Gerinckx. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) vond dat straffe taal. In de vorige gemeenteraad zei hij dat twee vertegenwoordigers van de middenstandsraad hadden gezegd dat de gemeente hier gescoord heeft en dat er meer parkeerplaatsen worden voorzien dat verwacht. Hij heeft daarbij misschien de delegatie op die avond verward met de middenstandsraad. Het ontwerp kan nog worden aangepast. De vragen worden bekeken in overleg met AWV. Aanpassingen moeten passen binnen de randvoorwaarden. De Lijn heeft geen doorstromingsstudie uitgevoerd, maar verwacht weinig hinder. In de spits is er daar stilstaand verkeer. Buiten de spits zorgen de rode lichten op het kruispunt voor mogelijkheden om de rijbaan te kruisen. De Morama is een tijdelijke adviesraad. Naargelang de nood van de projecten zal er participatie worden georganiseerd. De schepen doet graag beroep op wie in de gemeente verstand heeft van mobiliteit. Raadslid Van Loon vond dat de middenstandsraad beter en tijdig had betrokken moeten worden. Zij hebben meermaals gevraagd wat de stand van zaken was en nu moet het ineens snel vooruitgaan.

Schepen Gerinckx zei dat het onduidelijk is of AWV aanpassingen gaat doen aan het plan. De vervoerregio moet snel een plan klaar hebben, dus was er geen tijd om uit te stellen. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) zei dat de voorzitter en de secretaris van de Middenstandsraad zich geschoffeerd voelen. Zij zeggen dat zij geen enkele keer geraadpleegd zijn geweest. Schepen Dries Van Dyck (DBM) zei dat sommige middenstanders het ontwerp zien zitten. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) zei dat van zodra er een plan is, dat eerst wordt voorgelegd aan het schepencollege, daarna aan de aangelanden, daarna aan de gemeenteraadscommissie en dan pas ruimer. We zijn intussen nog maar 1 maand verder. Zij vond dat er politieke spelletjes worden gespeeld. Het gaat hier niet om een leugen, maar om een vergissing. Raadslid Van Loon was niet aanwezig op de vorige gemeenteraad. Zij vond dat excuses op zijn plaats zijn.

Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg waarom fractiegenoten van schepen Gerinckx niet zijn tussengekomen op de vorige gemeenteraad.

Burgemeester Van Looy heeft dat overwogen, maar heeft dat niet gedaan omdat er geen intentie was om iets foutiefs te zeggen. Raadslid Lauryssen vond niet dat er politieke spelletjes worden gespeeld. De bespreking op de vorige gemeenteraad was begonnen met zijn tussenkomst. Raadslid Van Loon vond dat de gemeente minstens de middenstandsraad op de hoogte had kunnen brengen dat er een plan op komst was. Raadslid Van Ham vond dat vooraleer een plan wordt getekend, eerst de bezorgdheden van de verschillende betrokken in kaart moeten worden gebracht. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) trad dit bij: je start best vanuit de belanghebbenden. Zij heeft de indruk dat AWV kan doen wat zij willen. Dat zijn soms goede dingen, maar ze stellen de gemeente soms voor voldongen feiten. Bijvoorbeeld op de omleidingsweg rond Brecht staan intussen files. Schepen Gerinckx zei dat er over de tangent participatie wordt georganiseerd, maar dat sommigen die niet in hun eigen tuin willen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over de PFAS-vervuiling op het terrein van de brandweerkazerne in Oostmalle. De Vlaamse overheid heeft in kaart gebracht waar de grond vervuild is met PFAS. Op die kaart staat de brandweerkazerne in Oostmalle in het rood aangeduid, wat betekent dat in een straal van 100 meter rond de perceelsgrens er maatregelen gelden voor de bodem en in een bredere zone voor het grondwater. Hij wilde weten of een sanering van het terrein noodzakelijk is, of er andere maatregelen nodig zijn en hoe de inwoners zullen worden geïnformeerd. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat er een brief naar de omwonenden is gestuurd met de vraag voorzichtig te zijn. Er komt een bodemonderzoek op de speelpleintjes. Mogelijk is een sanering noodzakelijk. Er is een brief aan de brandweerzone gestuurd. Op het terrein volgt een beschrijvend bodemonderzoek.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) stelde vragen over een negatief advies voor de uitbreiding van een landbouwbedrijf. Het gaat om een landbouwbedrijf dat als enige in Vlaanderen werkt met mensen met een beperking. Hij vroeg hoe het advies tot stand kwam en of er in samenspraak met het bedrijf toch geen gunstig advies kan worden verleend. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) zei dat het gaat om een klasse 1-bedrijf, waarvoor de deputatie van de provincie bevoegd is. Er is een ophoging van het terrein gevraagd, wat niet wenselijk is in watergevoelig gebied. Er werden twee bezwaarschriften ingediend en de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid gaf een negatief advies. De aanvragers kunnen bij de minister van Omgeving beroep instellen tegen de beslissing van de deputatie. Er kan ook een nieuwe aanvraag worden ingediend waarin rekening wordt gehouden met de bezwaren. Raadslid Lauryssen vroeg of er iemand van de gemeente gaat luisteren naar de aanvragers. Burgemeester Van Looy antwoordde dat het niet de normale gang van zaken is ter plaatse te gaan. Het omgevingsrecht verandert regelmatig en de gemeente moet rekening houden met alle belangen. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) merkte op dat de milieuraad dit dossier gunstig heeft geadviseerd, terwijl de milieuraad toch bezorgd is om de waterhuishouding. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vond dat met het menselijk aspect geen rekening wordt gehouden. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) zei dat de procedures alleen maar zwaarder worden. Een landbouwer is geen specialist in wetgeving. Van het lokaal bestuur verwacht zij begeleiding van ondernemers in het vergunningsproces. Burgemeester Van Looy vertrouwt op de adviezen van specialisten. Er is geen ruimte voor begeleiding van ondernemers.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) stelde vragen over landelijke wegen en ontharding. Hij ziet dat de bermen van vele landelijke wegen worden verbreed met steenpuin. Hij vroeg of de gemeenten de gebruikers van landelijke wegen er attent op maakt dat in deze periode er meer landbouwers actief zijn en ze dus moeten opletten. Hij vroeg ook om te onderzoeken of uitwijkstroken kunnen zorgen voor een veiliger passage. Tenslotte vroeg hij om meer te ontharden en de bermen in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat de gebruikers niet attent worden gemaakt op actieve landbouwers. Wat uitwijkstroken betreft, doet hij beroep op het gezond boerenverstand van de weggebruikers en respect voor mekaar. Er kan misschien iets over in De Malse Courant worden gezet. Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat in de Merksplassebaan de grasdals heel wat oplossen. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) zei dat in het Pajottenland er veel holle wegen zijn en dat er op bepaalde plaatsen ruimte is om elkaar te kruisen. Dat is enerzijds door de feiten en het gebruik zo ontstaan, maar anderzijds ook door aanleg van lokale besturen. Hiermee toont raadslid Dewaelheyns aan dat de vraag van raadslid Lauryssen wel degelijk te realiseren is en een meerwaarde betekent. Hierdoor zullen de wegen beter beschermd worden en minder uitdeinen én zal het verkeer elkaar toch nog kunnen kruisen op afgesproken plaatsen.

Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) stelde ook nog vragen over de veiligheid op de fuif ‘La Nuit Fatale’, georganiseerd door Chiro Oostmalle. Op deze fuif waren er vechtpartijen, drugs en alcoholmisbruik. De politie werd 7 keer opgeroepen die nacht. Voor raadslid Lauryssen mag er gefeest worden, maar liefst op een veilige en gezonde manier. Hij vroeg of men dit heeft onderschat na corona-tijd, hoe de veiligheid werd voorzien, of het klopt dat er geen beveiligingsfirma was terwijl dit toch een vereiste is voor een fuif met meer dan 1000 bezoekers, of er pv’s werden opgesteld en hoe de gemeente het vandalisme in de ruimte omgeving aanpakt. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) was niet aanwezig dat weekend. Er was een veiligheidsoverleg op 16 maart 2022. Het evenement werd niet onderschat. Er was een evaluatievergadering nadien. Om vandalisme tegen te gaan worden de toezichter, de conciërge en jongerencoaches ingezet. De inzet van bewakingscamera’s wordt overwogen. Er is een aanpassing van het politiereglement op komst, waardoor een alcoholverbod op bepaalde plaatsen mogelijk wordt en de verkoop van alcohol in nachtwankels tijdelijk kan worden verboden. Er volgen nog pv’s.

Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) was waarnemend burgemeester in het weekend van de fuif. Er was geen externe beveiligingsfirma, maar de beveiliging was in handen van de leiding, oud-leiding en ouders van de leden. Dat was in orde voor de veiligheidscoördinatie. Raadslid Lauryssen zei dat het veiligheidsoverleg plaatvond op 16 maart, terwijl de fuif op 9 april was. Is er nagekeken of er een contract was met een beveiligingsfirma? Burgemeester Van Looy antwoordde dat er een beveiligingsfirma zou zijn. Op de dag zelf bleek dat dat niet zo was.

Schepen Elisabeth Joris (DBM) zei dat de Chiro 18 beveiligingsfirma’s heeft gecontacteerd. Geen enkele kon komen. Dus heeft de Chiro beslist om zelf in te staan voor de beveiliging. Er zijn momenteel veel evenementen, terwijl veel medewerkers van beveiligingsfirma’s tijdens de coronacrisis een andere job zijn gaan doen. Raadslid Lauryssen wees erop dat in het schepencollege van 28 februari 2022 werd gesteld dat er een beveiligingsfirma was aangesteld. Als blijkt dat een firma geen planning voor 2022 kan maken, waarom staat die dan op de lijst van de firma’s die op 28/10/2021 werd opgemaakt? Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) vond dat het evenement moet worden afgelast als enkele weken voordien blijkt dat de beveiliging niet in orde is. Schepen Joris stelde dat als er een beveiligingsfirma aanwezig is, er meer incidenten zijn. De Chirojongens zijn kalm gebleven. Raadslid Lauryssen vroeg of zij mochten fouilleren.

Schepen Joris antwoordde dat zij dat mochten. Burgemeester Van Looy zei dat er extra politiebeveiliging was. Raadslid Gert Peeters (DBM) wees erop dat de opbrengst van de fuif wordt gebruikt om mee op kamp te gaan. Raadslid Lauryssen zei dat iemand zijn gebit werd beschadigd en dat dit kosten oplevert.

Voor raadslid Peeters was dat niet te vermijden. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) wilde weten wie oplegt dat er een beveiligingsfirma aanwezig moet zijn. Schepen Joris antwoordde dat dit een aanbeveling is vanaf 1000 bezoekers. Raadslid Lauryssen vond dat de kaartenverkoop moet worden beperkt wanneer er geen beveiligingsfirma aanwezig kan zijn.


Verder besliste de raad:

  • Aan te sluiten bij het pensioenfonds OFP Prolocus, oorspronkelijk opgericht door de provincie Antwerpen

  • Een aanbesteding voor wegmarkeringen goed te keuren


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page