top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020

De tweede keer in de feestzaal van De Notelaar, deze keer mét publiek in de inkomhal. Het publiek volgde de vergadering op een scherm.


De weg- en rioleringwerken in verschillende straten in Westmalle in de buurt van de Trappistenabdij stonden opnieuw op de agenda. Het gaat om werken in de Dennenlaan, de Korte Dennenlaan, de Acacialaan, de Bremlaan, de Wilgenlaan, de Mostheuvellaan, de Moerdreef en de Epicealaan. In 2019 keurde de gemeenteraad het voorontwerp goed.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) maakte bezwaar tegen het ontwerp, omdat in de Mostheuvellaan de laanbomen worden gerooid en de ‘blokskes’ verdwijnen, waarmee de straat is geplaveid. Het gaat om betonstenen die oorspronkelijk werden gemaakt in de abdij van de Trappisten. De inwoners van de straat hadden aan de gemeente gevraagd om een alternatieve aanpak te overwegen waarbij de laanbomen konden behouden worden en de blokskes hergebruikt zouden worden, maar schepen Wim Jordens (CD&V) vond dat te duur. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond dat de gemeente te strikt vasthoudt aan standaard breedtes en wegprofielen. In de smalle straten in de buurt van de Trappistenabdij zal dat volgens hem tot problemen leiden wanneer die straten worden aangepakt. De meerderheid keurde het ontwerp goed.


Het wegtracé van de nieuwe verkaveling aan de Vogelsanck stond opnieuw op de agenda. Dit dossier werd op de vorige gemeenteraad niet behandeld. Waar op de vorige gemeenteraad een goedkeuring van het wegtracé stond geagendeerd, stelde de schepencollege nu voor om het wegtracé en de gedeeltelijke opheffing van een gemeenteweg te weigeren. Daardoor kan de verkaveling niet doorgaan. Uiteraard is dit een goede zaak: we hebben geen uitbreidingen van de woonkernen nodig, maar kwaliteitsvolle inbreiding van de bestaande woonkernen. Op de vraag waarom het schepencollege nu een weigering voorstelde, antwoordde schepen Sanne Van Looy (N-VA) dat intussen het inzicht was gegroeid dat de gemeenteraad wel degelijk het wegtracé kan weigeren zonder dat dit aanleiding geeft tot rechtszaken. Wel merkwaardig dat dit inzicht er de vorige maand nog niet was, vermits beslissen over gemeentewegen de unieke bevoegdheid is van de gemeenteraad.


De verschillende politieke fracties in de gemeenteraad verduidelijkten hun standpunt over de mogelijke oprichting van windturbines in Malle. Alle fracties vinden dat de windturbines te dicht bij woonwijken worden gepland en dat het schepencollege daarom een negatief advies moet uitbrengen. Het provinciebestuur beslist over de vergunning. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) vond wel dat ondernemingen initiatieven moeten kunnen blijven nemen om hernieuwbare energie op te wekken en dat we hier als burger respect voor moeten tonen. Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) antwoordde dat de betrokken bedrijven inderdaad werkgelegenheid hebben verschaft in Malle, maar dat de hardwerkende Mallenaren die ondernemers ook rijk hebben gemaakt, en nu plots de waarden van hun huizen zien verminderen als de turbines er komen. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) betreurde dat de initiatiefnemers de belangrijkste studies (naar geluidshinder, slagschaduw en veiligheid) niet op het digitale Omgevingsloket hadden geplaatst, waardoor het voor burgers moeilijk is om inzage te nemen in het dossier.


Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) stelde vragen over een woning die eigendom is van de gemeente en ongeschikt is verklaard om in te wonen. Zij wilde weten of de gemeente de bewoner van de woning gaat helpen en of de verwarmingskosten niet de pan uit swingen. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat de woning op termijn plaats ruimt voor de uitbreiding van de begraafplaats in Oostmalle en dat de bewoner zal worden begeleid naar een andere woonst.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) had vragen bij de bouwpauze en het grote aantal vergunningen die de laatste jaren zijn aangevraagd. Hij komt tot vergunningen voor 372 wooneenheden. Hij ziet heel wat negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en de mobiliteit in de kernen en wilde weten waarom de meerderheid niet eerder heeft ingegrepen. Hij stelde ook een limiet op het aantal grote ontwikkelingen voor en een herziening van de parkeerverordening. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de bouwpauze en de opmaak van de beeldkwaliteitsstudie tot doel hebben om betere richtlijnen uit te vaardigen voor woningbouw in de kernen. Zij betwist het aantal vergunningen en vraagt zich af waarom Progressief Malle zich onthield bij de stemming over de bouwpauze. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) zei dat zijn fractie zich heeft onthouden omdat de bouwpauze niet tot 31 maart 2021 hoeft te duren wanneer het schepencollege de inzichten en beleidsprincipes opgebouwd tijdens de opmaak van het beeldkwaliteitsplan al eerder zou toepassen bij het behandelen van vergunningsaanvragen.


Raadslid Vermeylen (Progressief Malle) wilde ook weten hoe lang bouwfirma DCA nog grond mag opslagen op het industrieterrein, tegenover het recyclagepark, en of de grond traceerbaar is. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat die vergunning in de loop van juli afloopt. De opgeslagen grond moet de nodige certificaten hebben.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over online participatie van burgers bij ingediende zorgprojecten. Hij vroeg of de termijn om te reageren niet te kort was en hoe de projecten worden beoordeeld. Schepen Dries Van Dyck (DBM) antwoordde dat de termijn om te reageren zo kort was, om nog voldoende tijd over te houden om de projecten uit te voeren. Het online participatieplatform is nog niet zo lang geleden opgestart, maar het leek aangewezen om de ingediende projecten ook via dat kanaal bekend te maken. Een interne jury zal de projecten beoordelen. De ‘likes’ zullen daarbij slecht gedeeltelijk worden meegerekend.


Raadslid Van Loon (Progressief Malle) had ook nog vragen over de online opleidingen voor lokale ondernemers, die de gemeente tijdens de corona-crisis organiseerde. Hij wilde ook weten hoe frequent de middenstandsraad vergadert. Schepen Dries Van Dyck (DBM) antwoordde dat de online opleidingen bedoeld waren voor lokale handelaars. Er waren 24 unieke deelnemers. De opleidingen kostten ongeveer 1300 EUR. Ze werden op korte termijn georganiseerd en bekendgemaakt. Er volgt nog een evaluatie. De middenstandsraad komt om de 3 maanden bijeen.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) verwees naar het bestuursakkoord van de meerderheid en vroeg waarom de gemeente Malle er niet in slaagt om de gemeenteraden live te streamen via het internet, terwijl andere gemeentebesturen daar wel in slagen. Schepen Dries Van Dyck (DBM) antwoordden dat dit 2500 EUR per gemeenteraad zou kosten, terwijl het filmen en projecteren op een scherm slechts 30 EUR kost. Progressief Malle stelt hier vragen bij, gezien jeugdverenigingen en horeca al gedurende de hele Corona-periode online feestjes organiseren. Misschien de ideale moment om hen om hulp te vragen? We vermoeden immers dat deze verenigingen en zaken niet wekelijks €2500 betalen.


Verder besliste de raad:

- Om de scholengemeenschap van de gemeentelijke basisschool De Horizon met gemeentescholen uit Beerse, Schilde en Wijnegem te verlengen.

- De belasting op openbare bals af te schaffen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page