top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 30/6/2022

De raad keurde een samenwerkingsovereenkomst met Selab goed om de digitale vaardigheden en de toegang tot digitale middelen van kwetsbare doelgroepen te verbeteren. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) was tevreden met deze beslissing. 40% van de burgers hebben volgens haar steun nodig: het gaat dus om meer dan kwetsbare groepen. Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg om de verenigingen aan te sporen om de terugbetaling van de vrijetijdspas op tijd aan te vragen.


Op de agenda van de gemeenteraad stond onder meer het voorstel om drie subsidies op naam toe te kennen. Het ging om een subsidie van 1.150 EUR aan de Nationale Strijdersbond van België, afdeling Malle, voor de herstelling of vervanging van het Oud-Strijdersvaandel, om een subsidie van 100 EUR aan de vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer en om een subsidie van 5.593 EUR aan de vzw Feestcomité. Het feestcomité heeft dit jaar verschillende acties ondernomen voor het personeel van gemeente en OCMW, zoals de organisatie van een fairtrade ontbijtactie en een actie voor een tussenkomst voor personeelsleden waarvan de kinderen deelnamen aan sportkampen, speelpleinwerking of kinderopvang. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vroeg waarom de gemeente wil tussenkomen in de kosten die personeelsleden maakten voor sportkampen, speelpleinwerking of kinderopvang van hun kinderen. Er kwam geen duidelijke uitleg van de meerderheid, waarna de volledige oppositie tegenstemde.


De raad besliste om een renteloze lening van 30.000 EUR toe te kennen aan KVC Oostmalle Sport voor de installatie van LED-verlichting en om een renteloze lening van 25.000 EUR toe te kennen aan Wieler Supportersclub Oostmalle om de jaarlijkse cyclocrosswedstrijd op het vliegveld te organiseren. Er stonden ook een vernieuwd erkenningsreglement voor sportverenigingen en twee subsidiereglementen voor erkende sportverenigingen op de agenda. In de erkenningsvoorwaarden van het voorstel van het schepencollege stond dat de vereniging schuldenvrij moet zijn ten opzichte van de gemeente. Vermits de raad zonet aan twee sportverenigingen een renteloze lening had toegekend, vroeg raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) of zij nog erkend kunnen worden. Bovendien gaf de raad van bestuur van de sportraad maar een positief advies met 3 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen. Progressief Malle vreest dat kleine sportverenigingen financieel worden benadeeld ten opzichte van grote sportverenigingen. Schepen Elisabeth Joris (DBM) zei dat iedereen de kans had gekregen om de vergaderingen over de reglementen bij te wonen. Raadslid Dewaelheyns vroeg twee maal of het erkenningsreglement op deze manier zal worden goedgekeurd. Uiteindelijk besliste de raad om het erkenningsreglement aan te passen zodat de vereniging schuldenvrij moet zijn ten opzichte van de gemeente, behoudens subsidies goedgekeurd door de gemeenteraad. De meerderheid zal controleren dat kleine verenigingen niet benadeeld zullen worden.


De raad keurde een overeenkomst goed met Diagnosecentrum Voorkempen om een gedeelte van het gebouw aan de Kapellei 252 in Zoersel te huren voor het vaccinatiecentrum. Tot dusver was dat in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle, maar dat verhuist dus. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vond de huurprijs van 200 EUR per begonnen halve dag voor een lokaal en de wachtzaal te hoog. Schepen Wouter Patho (N-VA) en burgemeester Sanne Van Looy vonden dat ze voldoende onderzoek hadden gedaan en dat de huurprijs zeker niet te hoog is. De meerderheid vond dat we tevreden moesten zijn met een vaccinatiecentrum zo dicht bij Malle. Progressief Malle onthield zich bij de stemming.


De raad keurde een politiereglement goed om de verkoop en het gebruik van alcoholische dranken te verbieden in het centrum van Westmalle op weekendavonden en -nachten. Er zijn uitzonderingen voor terrassen en evenementen zoals de braderij. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) lichtte toe dat de politie dit zal handhaven en de controles gradueel zal opbouwen. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg waarom er geen camera’s worden ingezet voor de handhaving. Burgemeester Van Looy antwoordde dat er tijdelijk een camera aan The Missing Link zal worden gezet, tot aan de sluiting die is gepland in 2023.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) stelde vragen over het label ‘kindvriendelijke gemeente’ en de opdracht van Arktos in verband met het OverKop-huis. In april 2021 werd een vragenlijst afgesloten in functie van het behalen van het label ‘kindvriendelijke gemeente’. Tot op heden hebben de Malse jeugdbewegingen en andere betrokkenen hier weinig terugkoppeling over gekregen. Raadslid Dewaelheyns vroeg wat de vervolgstappen zijn en of kinderen en jongeren worden betrokken bij het aanduiden van prioriteiten. De gemeente sloot bijna een jaar geleden een projectovereenkomst van een jaar af met Arktos om jongeren in een kwetsbare positie te bereiken. Raadslid Dewaelheyns vroeg of de samenwerking met Arktos structureler zal worden en of de bereikbaarheid van het OverKop-huis in Zandhoven wordt verbeterd.

Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat er een uitgebreid onderzoek is gevoerd om het label ‘kindvriendelijke gemeente’ te behalen. Er werden jongeren, scholen en organisaties zoals het JAC en het Huis van het Kind bevraagd. Nadien was er een belevingsonderzoek in de scholen. In 2022 werden de jeugdbewegingen betrokken. De aanpak is besproken in de jeugdraad. Er zal ruim worden teruggekoppeld over de acties. Het dossier om het label te behalen, is klaar. In september wordt het toegelicht aan de jury, waarna hopelijk in november het label zal worden uitgereikt. Over het project van Arktos zei schepen Joris dat er 2 jongerenwerkers actief zijn in Malle. Zij hebben vooral contact met jongeren in Oostmalle. Zij weten niet waarom er minder contacten zijn in Westmalle. In de vakantieperiode gaan zij de straat op om op zoek te gaan naar andere jongeren. Arktos wil met het OverKop-huis vooral outreachend werken, met en voor jongeren. Het OverKop-huis is daarom regelmatig een dag aanwezig in Malle. De gemeente wil de samenwerking met Arktos continueren via subsidies vanuit het Leader-programma.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vroeg een stand van zaken van het aantal opgevangen vluchtelingen vanuit Oekraïne en waar zij worden opgevangen. Zij vroeg ook hoeveel equivalent leefloon er wordt gegeven en of er stappen worden gezet richting werk. Zij wilde ook weten of de kinderen naar school kunnen gaan en hoe jongeren worden opgevangen in jeugdverenigingen. Tenslotte vroeg zij of Malle nog steeds bereid is om plaats te voorzien voor een nooddorp. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat in Malle 54 personen uit Oekraïne verblijven met het statuut van tijdelijk beschermde. 16 gezinnen ontvangen het equivalent leefloon. Er is grote bereidheid om te werken. Er zijn al personen aan het werk. Interimkantoor Adecco is ook langs geweest. Wat onderwijs betreft, kiezen de kinderen in het lager onderwijs zelf naar welk school zij gaan. In het secundair onderwijs zit een groep van 60 jongeren bij elkaar in een Okan-klas. In de zomer zijn er 2 taalkampen voor 16+, waar ook volwassenen aan kunnen deelnemen. De jeugd- en sportverenigingen hebben een aanbod gedaan. Er zijn 4 huizen voorzien in Malle, waarvan er momenteel 3 worden gebruikt, en er verblijven ook personen in gastgezinnen.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) hield een tussenkomst over de tangent, de omleidingsweg door Malle. Zij verwees naar een vergadering voor gemeenteraadsleden, waar varianten voor fase 2 werden toegelicht. Zij was ontsteld vast te stellen dat er geen enkel kader of geen criteria werden gehanteerd om de varianten af te wegen. Progressief Malle is van mening dat geen enkele variant onderbouwd is. Overigens heeft Progressief Malle tot op heden geen duidelijke argumentatie gehoord om een tangent of een omleidingsweg te rechtvaardigen. Bovendien bleek dat voor fase 3 zal worden afgeweken van de reservatiestrook. Een goede zaak, maar waarom krijgen de omwonenden nu wel de kans om af te wijken van de reservatiestrook in fase 3, terwijl dit in de wijk van fase 1 niet aan de orde was en niet mogelijk wegens juridisch moeilijk. Zij vindt de tangent en de domme, koppige beslissingen die hierover zijn genomen, de doodsteek voor Malle. De onderzoeken zijn verouderd. De meerderheid wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de maling genomen. Alternatieven werden van tafel geveegd en nooit onderzocht op kwaliteit en meerwaarde. Zij kondigt haar afscheid aan. De manier waarop de meerderheid aan politiek doet, is niet haar ding. Zij vraagt een stand van zaken van de tangent, welke alternatieven er werden voorgedragen, welke data aan de basis liggen van de plannen en wat de stand van zaken is in Zoersel. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) zei dat de projectnota van de stuurgroep is goedgekeurd op 22 februari 2022. Het schepencollege heeft die goedgekeurd op 21 april 2022. Op 6 september 2022 wordt een infomarkt georganiseerd. Daarna worden de onteigeningen opgestart. Voor fase 2 en 3 zijn principiële beleidskeuzes gemaakt over kruispunten en fietspaden. Daarvoor wordt nu een startnota opgemaakt, die op 29 september 2022 zal worden besproken. AWV heeft geen recentere cijfers over de doorstroming ter beschikking gesteld. We bekijken regelmatig de cijfers. In Zoersel wordt het buurtwegendossier geactualiseerd. De kosten voor de onteigeningen worden geraamd. In 2023 komt er een ministerieel besluit. In 2024 wordt een juridische procedure gevoerd.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) kwam tussen over het hoppinpunt aan de Turnhoutsebaan in Oostmalle. Tijdens de vorige gemeenteraad zei burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) dat bij een aanvraag tot omgevingsvergunning er eerst een openbaar onderzoek zal worden gehouden, waarbij er bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Voorafgaand aan de mogelijk aanvraag tot omgevingsvergunning is een ‘unieke verantwoordingsnota’ opgesteld door de projectstuurgroep waarin de gemeente Malle wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van Looy en een medewerker van de dienst infrastructuur en mobiliteit. Het schepencollege keurde de definitieve nota goed op 21 maart 2022. In de voorbereiding op de nota werden twee alternatieven uitgewerkt, met en zonder langsparkeren aan de noordzijde. De projectstuurgroep besliste om in het kader van de doorstroming en de veiligheid van de zwakke weggebruiker het scenario zonder langsparkeerplaatsen als voorkeursscenario naar voor te schuiven. De gemeente Malle wilde wel eerst overleg te plegen met de belanghebbenden alvorens dit scenario definitief af te kloppen. Voor raadslid Van Ham is het niet duidelijk wat het standpunt van het gemeentebestuur nu is. Daarom vroeg hij of de meerderheid de realisatie van het hoppinpunt steunt, of de locatie van het hoppinpunt nog ter discussie staat, of de vergadering met de belanghebbenden en de gesprekken met de middenstand nieuwe inzichten hebben gebracht en wat de toekomst is van de huidige stelplaats van De Lijn. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat de meerderheid de realisatie van het hoppinpunt steunt. Er zijn twee mogelijke locaties afgewogen: de locatie aan de Turnhoutsebaan, ‘De Wissel’, en de stelplaats van De Lijn. De stelplaats was geen optie omwille van plaatsgebrek, dode hoeken en overstekende personen. Er is gesproken met de middenstanders uit de buurt; hun bezorgdheden zijn overgemaakt aan AWV. Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt, rekening houdend met de wettelijke afstanden. Over de toekomst van de stelplaats beslist De Lijn.


Verder besliste de raad:

  • De catering voor het woonzorgcentrum ter Bleeke aan te besteden

  • De straatnamen van 13 trage wegen voorlopig vast te stellen

  • Een dading af te sluiten over de buitenlift van De NotelaarRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page