top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 30 april 2020

Bijgewerkt op: 17 jun. 2020

Het was de eerste keer dat de raadsleden bijeenkwamen sinds het begin van de coronacrisis. De vergadering vond plaats in de feestzaal van De Notelaar, met de nodige afstand tussen de raadsleden en zonder publiek. Er waren wel twee journalisten toegelaten.


Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) wees erop dat het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting al op 1 juni 2020 in werking treedt, vroeger dan gepland om uithuiszettingen te vermijden door de financiële gevolgen van de coronacrisis voor sommige gezinnen. Zij vroeg hoe dit zal worden bekend gemaakt en of het OCMW voldoende mankracht en knowhow heeft om de nodige sociale onderzoeken te voeren. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat dit nieuwe fonds inderdaad kan helpen om problemen sneller aan te pakken. Hij verwacht meer vragen, maar kan dit nog niet inschatten waardoor het ook nog onduidelijk is of het OCMW hiervoor voldoende mankracht heeft.


De burgemeester en de schepenen gaven een uitgebreide toelichting over hoe de gemeente en het OCMW omgaan met de corona-crisis. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) kondigde aan dat de gemeente Malle een mondmasker zal bezorgen aan elke inwoner, die besteld zijn via de provincie Antwerpen. Schepen Wouter Patho (N-VA) kon melden dat er tot dusver geen zieken of overlijdens waren onder de bewoners van het woonzorgcentrum Ter Bleke. Schepen Dries Van Dyck (DBM) gaf aan dat er regelmatig overleg is met de lokale ondernemers. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) wees erop dat de papieren nieuwsbrieven die zijn verspreid onder de inwoners vrij laat kwamen waardoor de informatie over de federale maatregelen niet altijd up-to-date waren en zelfs foute informatie meegaf.


Er stond een dadingsovereenkomst op de agenda met een inwoner van het Gemeentebos, waar de slechte staat van die gemeenteweg voor scheuren in zijn woning had gezorgd. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) gaf kritiek op het laattijdig herstellen van de weg. Het heeft meerdere jaren geduurd, totdat de rechtbank van eerste aanleg de gemeente veroordeelde om een deel van de kosten (30.872 EUR) te dragen. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) argumenteerde dat een snelle herstelling neerkwam op het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor de schade. Alex Van Loon vond dat een herstelling wel had gekund na de vaststelling van de schade door een deskundige. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) stelde vast dat de gemeente de kost voor de volledige heraanleg van de weg (zonder het gedeelte dat al hersteld is) zal dragen, waardoor de verantwoordelijkheid van de gemeente duidelijk is.


Verder op de agenda: een “visiedocument bomenbeleidsplan” voor het aanplanten en beheren van bomen op het openbaar domein, zoals langs de straten. Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) vond het document echter van weinig visie getuigen, in vergelijking met het laanbomenplan van de gemeente Schoten. Hij mist een inventaris van de bomen op het openbaar domein. Schepen Wouter Patho (N-VA) gaf toe dat de laanbomenplannen van Schoten en van Brasschaat veel uitgebreider zijn en gelden als referenties. Hij wilde een niet al te uitgebreid beleidsplan om mee van start te kunnen gaan en hij kondigde de opmaak van een inventaris aan.


Schepen Sanne Van Looy (N-VA) gaf een stand van zaken over het nieuwe mobiliteitsplan, dat in opmaak is. Het schepencollege vond de synthesenota die het studiebureau had opgesteld, onvoldoende. De gegevens in de nota waren verouderd en de input van de inspraakvergaderingen was onvoldoende verwerkt. De gemeente gaat verkeerstellingen uitvoeren van zodra het verkeer terug is genormaliseerd. De opmaak van het mobiliteitsplan is vertraagd, maar de gemeente wenst intussen de verkeerssituaties in de Slachterijstraat en rond de scholen in Westmalle aan te pakken.


Schepen Wouter Patho (N-VA) gaf een stand van zaken over het onderzoek op de voormalige stortplaats Repaq, gelegen langs de Heidsiebaan. Het onderzoeksrapport geeft aan dat er op één plek aanzienlijke overschrijdingen van de toegelaten waarden zijn en op meerdere plekken beperkte overschrijdingen. De gemeente heeft het rapport overgemaakt aan OVAM, waarmee een overleg gepland wordt met het oog op een mogelijke sanering van de site.


Raadsleden Walter Vermeylen (Progressief Malle) en Wim Vervloet (Vlaams Belang) stelden vragen over het plaatsen van windturbines op het bedrijventerrein gelegen tussen Oost- en Westmalle. Daarvoor dienden de initiatiefnemers een vergunningsaanvraag in bij de provincie Antwerpen. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het openbaar onderzoek start op 7 mei 2020. De gemeente Malle moet een advies geven tegen 22 juni 2020. De provincie beslist begin augustus over de vergunningsaanvraag. Op de vraag of de gemeente haar standpunt zal wijzigen, antwoordde schepen Van Looy dat zij nog niet officieel kan reageren, maar dat indien de aanvraag niet wezenlijk anders is dan het project dat in 2019 werd voorgesteld, de partijen van de meerderheid hun houding niet zullen wijzigen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) wilde weten of de verbindingsweg tussen de Hallebaan en de Moerdreef zal worden hersteld of heraangelegd. De pas aangelegde weg was immers bijna voor de helft weggespoeld. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat de aannemer de weg zal herstellen binnen het oorspronkelijk voorziene budget, omdat hij de weg sowieso nog moest afwerken. Er zijn dus geen meerkosten.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) stelde voor om de trage wegen of buurtwegen een officiële naam te geven en aan te duiden met plaatsnaamborden. Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) trad hem daarin bij en wees erop dat door het nieuwe decreet op de gemeentewegen alle buurtwegen gemeentewegen zijn geworden en dit dus verplicht is geworden.


Verder besliste de raad:

1) De eerste restauratiefase van de Sint-Martinuskerk goed te keuren voor een geschat bedrag van 630.679 EUR

2) Een tractorsluis aan te brengen op de Sint-Jobbaan ter hoogte van de gemeentegrens met Brecht

3) Om voortaan samen met Zoersel personeel te gaan aanwerven

4) Het wegtracé van een verkaveling op de hoek van de Bruintjesweg met de Hoge Warande goed te keuren


De aanpassing van het rooilijnplan en het wegtracé van een verkaveling aan de Vogelsanck werd uitgesteld tot de volgende gemeenteraad.
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page