top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2021

Deze raad was de eerste in de raadzaal van het gemeentehuis sinds het begin van de coronacrisis.


Aan het begin van de vergadering werden Thierry van der Straten-Waillet (CD&V) en Walter Vermeylen (Progressief) geëerd als voormalige raadsleden. Thierry van der Straten-Waillet kreeg bovendien de eretitel van ere-schepen.


De raad keurde een belastingreglement op omgevingsvergunningen voor verkavelingen, meergezinswoningen en woonerven goed. Deze belasting komt in de plaats van de rioleringsbijdrage en de bijdrage voor het realiseren van een speelpleintje in een verkaveling. De belasting bedraagt 5000 EUR per bijkomende kavel en 1250 per bijkomende woning (tot 5 bijkomende woningen). Vanaf 6 bijkomende woningen is de belasting 2500 per bijkomende woning. De gemeente, het OCMW, onderwijsinstellingen en sociale huisvestingsmaatschappijen zijn vrijgesteld van de belasting.

  • Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vroeg zich af waarom dit belastingreglement niet vooraf besproken werd op de gemeenteraadscommissie omgeving. Hij meent dat de belasting zal doorgerekend zal worden in de prijs die de ontwikkelaar aanrekent voor een bouwgrond of een woning.

  • Schepen Sanne Van Looy (N-VA) wil met dit reglement al te grote verdichting in de kernen tegengaan. Zij wil de verkavelaars belasten, niet de inwoners. De prijs van een woning wordt bepaald door vraag en aanbod en door het beschikbaar budget van de koper.

  • Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kon ook niet akkoord gaan met het belastingreglement. Hij had liever gezien dat de onroerende voorheffing zou worden verhoogd, waardoor de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het voorstel werd goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.

De raad keurde ook de ondertekening van het lokaal energie- en klimaatpact goed voor de periode 2022-2030, wat financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid oplevert. Hiermee engageert de gemeente Malle zich om jaarlijks een energiebesparing van 2,09% en tegen 2030 een reductie van 40% CO2 ten opzichte van 2015 te realiseren. Bovendien zal de gemeente bijkomend bos aanplanten: al zeker 1 boom per inwoner. De gemeente zal ook 300 woningen renoveren, extra laadpunten voor deelvoertuigen voorzien, extra fietspaden leggen (via de Vlaamse overheid) en 16000 m² ontharden.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vroeg of de gemeente zal ingaan op oproepen vanuit de Vlaamse overheid. Schepen Wouter Patho (N-VA) bevestigde dit, maar het zullen ook lokale projecten zijn. Raadslid Dewaelheyns wilde ook weten of de aanleg van de omleidingsweg door Malle, de zogenaamde tangent, wordt meegerekend als bijkomende verharding. Schepen Patho antwoordde dat alle bijkomende verharding voor extra druk zorgt. Dan zal Malle hard uit de pijp moeten komen, concludeerde raadslid Dewaelheyns.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam tussen over een vergunning voor het bijstellen van een verkaveling, waarbij 4 kavels gelegen langs de Herentalsebaan worden omgevormd tot 1 kavel voor een woonerf met een meergezinswoning met 13 appartementen, 4 aaneengesloten eengezinswoningen en een ondergrondse parkeergarage. Het gaat om een bouwproject in een boszone in het centrum van Oostmalle, naast de site van De Notelaar. Het schepencollege heeft als voorwaarden opgelegd dat de eerste 10 meter uit de huidige rooilijn niet ontbost mag worden met uitzondering van de oprit en de ondergrondse parking, en dat drie waardevolle beuken moeten worden behouden. Door de vergunning zullen er woningen komen vlak naast het jeugdcentrum en het Huis van het Kind. Raadslid Van Loon vreest dat er samenlevingsconflicten zullen ontstaan waarbij de toekomst van Jeugdclub Malmejo in gevaar komt. Hij vindt dit een gemiste kans: de gemeente had dit kunnen verwerven om toe te voegen aan het openbaar domein en een deel ervan open te stellen als speelbos. Daarom stelde hij voor dat de gemeente het zou aankopen of onteigenen.

  • Schepen Sanne Van Looy (N-VA) zei dat het schepencollege het allereerste ontwerp had geweigerd omdat het te dicht bebouwd was. Ook de deputatie gaf geen goedkeuring aan het plan. De gemeente heeft het nieuwe ontwerp getoetst aan het kwaliteitsplan. Bovendien wordt het bos grotendeels gevrijwaard. Zij vindt het wel een opportuniteit om in de toekomst de percelen gelegen vlak naast het jeugdcentrum te verwerven: die kunnen alleszins niet worden ontwikkeld. Het verwerven van de bouwgronden naast de Herentalsebaan is te duur voor de gemeente.

  • Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) vulde aan dat de gemeente waakzaam blijft om op termijn het perceel met de ijskelder te verwerven.

Het voorstel van raadslid Van Loon werd verworpen door de meerderheid. Enkel Progressief Malle stemde voor.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg of de gemeente de Oude Molenstraat niet beter volledig had vernieuwd, in plaats van enkel het fietspad. Bij de toegangen tot de wei en akkervelden werd geen rekening gehouden met de draaicirkel van aanhangende werktuigen van tractoren. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat een volledige vernieuwing van de Oude Molenstraat 10 keer meer had gekost. De huidige betonplaten zullen nog lang meegaan.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg om meer maatregelen in de schoolomgevingen, zoals een spreidingsplan, knipperlichten, stoplichten en meer controles van de politie. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) zei dat er rond Mariagaarde geen ruimte is om het verkeer te spreiden. De politie heeft 444 bekeuringen in schoolomgevingen uitgeschreven. De vernieuwde fietspaden aan Mariagaarde en in de Oude Baan zijn ook belangrijke verwezenlijkingen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) verwees naar een e-mail van een inwoner die klaagde over overlast veroorzaakt door de uitgaansbuurt in het dorp van Westmalle. Hij vroeg of de burgemeester opnieuw een overleg met de buurtbewoners, de uitbaters van ’t Hofke en The Missing Link (die binnenkort opnieuw opent) en de politie kan beleggen, zoals dat in het verleden enkele keren heeft plaatsgevonden. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat de situatie wordt opgevolgd, samen met de uitbaters.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg ook nog een stand van zaken over de heraanleg van de Talondreef, waar een rij bomen moet verdwijnen voor de aanleg van riolering. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat er beroep tegen de omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie. Er volgt een nieuw openbaar onderzoek. In eerdere besprekingen met de buurt zijn geen opmerkingen gemaakt over de bomen.


De samenwerkingsovereenkomst met een privébedrijf voor de organisatie van een winterevenement werd zonder uitleg van de agenda afgevoerd.Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page