top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 augustus 2020

Ook deze raad vond opnieuw plaats in de feestzaal van De Notelaar, opnieuw met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. Helaas nog steeds geen overweging om de gemeenteraad, naar voorbeeld van vele andere gemeenten, live te streamen.


In het dossier van de windturbines besliste de raad unaniem om geen erfdienstbaarheid goed te keuren voor een windturbine waarvan de wieken over de Industrieweg zouden bewegen. De erfdienstbaarheid is de last die rust op de windturbine tot gebruik van een gemeenteweg. Dat werd dus unaniem geweigerd. Daardoor wordt het onmogelijk om een van de vier aangevraagde windturbines (die met code WT3) op te richten en te exploiteren. Het provinciebestuur moet de vergunningsaanvraag nog behandelen. De aanvragers hebben 60 dagen uitstel gevraagd en gekregen. Waarschijnlijk beslist de deputatie van de provincie Antwerpen tegen het einde van september.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of de gemeente Malle nog werk gaat maken van de premie voor startende handelaars, nu er heel wat nieuwe handelszaken zijn gestart (en dat tijdens de coronacrisis). Schepen Dries Van Dyck (DBM) antwoordde dat het inderdaad de bedoeling is om het subsidiereglement dat daarvoor nodig is, op korte termijn op de gemeenteraad te brengen. Enkel handelaars die zich bevinden in de nog goed te keuren kleinhandelszone zullen een premie kunnen ontvangen. Raadslid Van Loon vroeg zich af of dat geen ongelijke behandeling is, vermits het op dit moment nog niet duidelijk is welke handelszaken zich binnen de detailhandelszone zullen bevinden.


Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) wilde weten welke argumenten het gemeentebestuur en het sociaal huis hebben om enkel dienstverlening op afspraak aan te bieden, terwijl het maatschappelijk relancecomité van de Vlaamse regering adviseert om zoveel mogelijk de deuren van diensten open te houden (zie: https://www.vlaanderen.be/publicaties/rapporten-economisch-en-maatschappelijk-relancecomite). Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) vond dat de gemeentelijke en sociale diensten zeer goed werk hebben geleverd tijdens de coronacrisis en flexibel hebben ingespeeld op de frequent wijzigende omstandigheden en regels. Voor de gezondheid van zowel inwoners als personeel is het beter om op afspraak te werken en te telewerken. Schepen Wouter Patho (N-VA) vulde aan dat de maatschappelijk assistenten van het OCMW huisbezoeken zijn blijven afleggen. Raadslid Laenen beaamde dat er goed werk is geleverd. Dat stellen we hier ook niet in vraag. Progressief Malle wijst er op dat sommige kwetsbare inwoners geen internet hebben en vaak voor een gesloten deur komen te staan. Aanbevelingen zijn er om grondig te bestuderen en overwegen en dat gebeurt nog te weinig.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) vroeg voor een zoveelste keer een stand van zaken van de defecte lift in De Notelaar (het deel waar de sociale woningen zich bevinden). Deze lift is al jaren kapot. Schepen Wim Jordens (CD&V) beaamde dat dit al veel te lang aansleept. Indien er op korte termijn geen algemene vergadering van de mede-eigenaars wordt georganiseerd, zal de gemeente die algemene vergadering zelf bijeenroepen.


Walter Vermeylen vroeg ook een stand van zaken over de veldweg tussen de Akkerstraat en de Steenovenstraat. Zal die deze legislatuur nog worden ontwikkeld tot trage weg en fietsweg? Progressief Malle nam deze actie op in zijn verkiezingsprogramma van 2018. We stelden voor een veilige fietsverbinding te creëren van de Beersendijk, via de Slachterijstraat en de Akkerstraat naar de Steenovenstraat en de Schapenstraat naar Mariagaarde. Die fietsverbinding sluit dan aan op de route naar de Trappistenabdij. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) bevestigde dat het de bedoeling is iets te doen met veldweg tussen de Akkerstraat en de Steenovenstraat. Er is budget voorzien in het meerjarenplan.


Raadslid Vermeylen wilde weten of de werken die recent in de Mostheuvellaan werden uitgevoerd een voorafname zijn van de rioleringswerken en de heraanleg van de straat. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat er een tijdelijke oplossing is geboden aan de wateroverlast die was ontstaan door recente regenval. Hij verwacht dat enkele buurtbewoners zich zullen blijven verzetten tegen de geplande heraanleg, terwijl andere bewoners hopen dat de heraanleg snel zal worden uitgevoerd. Op de gemeenteraad van 28 mei 2020 maakte raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) bezwaar tegen het ontwerp, omdat in de Mostheuvellaan de laanbomen worden gerooid en de ‘blokskes’ verdwijnen, waarmee de straat is geplaveid. Het gaat om betonstenen die oorspronkelijk werden gemaakt in de abdij van de Trappisten (historische waarde). De inwoners van de straat hadden aan de gemeente gevraagd om een alternatieve aanpak te overwegen waarbij de laanbomen konden behouden worden en de blokskes hergebruikt zouden worden, maar schepen Wim Jordens (CD&V) vond dat te duur.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) had het over de budgetten waar Malle aanspraak op kan maken, voortvloeiend uit coronamaatregelen van de federale en de Vlaamse overheid (zie blog: sociale maatregelen in Malle). Het gaat om voedselhulp (3.040 EUR), algemene steun voor o.a. huisvesting, energieverbruik, gezondheid, kinderarmoede en psychosociale hulp (58.255 EUR), indexering van het gas- en elektriciteitsfonds, lokaal sociaal beleid (24.694 EUR), consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens (26.045 EUR) en het corona noodfonds voor verenigingen (171.479 EUR). Hij wilde weten wat er moet gebeuren opdat deze middelen aan Malle worden toegekend (bv. een projectvoorstel indienen) en of de gemeenteraad nog een reglement moet goedkeuren gezien de deadlines naderen. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat in de meeste gevallen de besteding van de middelen moeten worden verantwoord in het jaarlijkse verslag aan de federale overheid. De middelen worden in die gevallen aan individuele inwoners of gezinnen toegekend via de sociale dienst van het OCMW of het bijzonder comité. Dat geldt voor de voedselhulp, de algemene steun, de indexering van het gas – en elektriciteitsfonds en het consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Hij benadrukte wel dat het OCMW ook eigen middelen heeft om steun te verlenen. Op dit moment zijn er weinig vragen tot steun die te maken hebben met corona, maar er zijn wel meer en meer mensen die worden doorverwezen door de mutualiteiten en de vakbonden. Die kunnen blijkbaar de toestroom van mensen die recht hebben op een uitkering, niet meer aan. Het OCMW geeft hen een voorschot op de uitkering waar zij recht op hebben maar momenteel niet krijgen.


Wat de algemene steun Covid-19 (58.255 EUR) betreft, heeft de VVSG gevraagd om die ook in 2021 te kunnen aanwenden. Het zou volgens de schepen geen goed idee zijn om gezinnen in 2020 veel steun te geven en dan in 2021 niet meer. Voor het budget voor lokaal sociaal beleid dat de Vlaamse regering ter beschikking stelt aan Malle (24.694 EUR), moet er tegen einde september een reglement worden goedgekeurd. Dat komt in de raad van 24 september 2020. Het consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens (26.045 EUR) zal worden toegespitst op alleenstaande ouders in huurwoningen. Voor de besteding van het budget uit het corona-noodfonds van de Vlaamse regering bestemd voor de verenigingen (171.479 EUR) zal schepen Elisabeth Joris (DBM) in overleg gaan met de diverse adviesraden. Dit werd op de gemeenteraad van 25 juni ook reeds gezegd.


Verder besliste de raad:

- De taxistandplaats in de Schaggeleweg af te schaffen omdat het taxibedrijf dat die gebruikte, gestopt is.

- Een gebruiksovereenkomst af te sluiten met brandweerzone Rand voor het gebruik van de brandweerkazernes.
Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page